вівторок, 13 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА

Оксана Здерчук, учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт Завалля Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. У даній статті йдеться про використання у роботі вчителя-словесника інноваційних технологій, які  забезпечують умови для розвитку творчої особистості дитини, сприяють позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні, роблять можливим оригінальний підхід до організації структури сучасного уроку української мови та літератури.   

Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Завдання щодо виховання людей із високим творчим потенціалом постає не лише як актуальна проблема сучасної педагогічної науки та практики, але і як соціальна необхідність. Життя доводить, що у складних умовах, які постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до створення і використання нового.
У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу   актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі «Сто порад учителю» педагог писав: «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає у тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху у розумовій праці...»

          Завдання вчителя на сучасному етапі – допомогти учневі знайти себе в житті, пробудити чи розвинути у дитині те творче зернятко, яке є у кожному, бо закладене  природою. В.Сухомлинський стверджував, що за маленькою шкільною партою твориться народ. А творять його найперше вчителі української мови та літератури, «наставники думки, волі, духу людини», бо наука рідної мови, літератури – наука про найголовніше: про Україну, рідну землю, її силу й красу, її минуле й майбутнє.
             Найефективнішим засобом розвитку творчих здібностей учнів є інноваційні технології навчання. Тема інноваційних технологій є актуальною, оскільки забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини; сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні; робить можливим оригінальний підхід до організації структури сучасного уроку української мови та літератури.   Впровадження новітніх технологій  забезпечує якісний рівень знань, досягнення максимального взаєморозуміння і співпраці між учителем і учнем, робить урок цікавим, а також допомагає  впровадити такі принципи:
осмислене сприйняття дитиною нових знань;   
 розуміння  сутності речей; 
аналіз, осмислення ідеї, пошук   потрібної  інформації, тлумачення її, застосування за певних умов; 
створення ситуацій, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра; 
розвивиток творчої уяви учня, асоціативного мислення;
прагнення постійно вдосконалюватися;
розв'язування дедалі складніших творчих завдань;
розкриття творчого потенціалу вчителя і учнів; 
вивчення індивідуальних особливостей дітей.
          Нині існує безліч педагогічних технологій , серед яких найпоширеніші  - нестандартні уроки, інтерактивні технології, проектні технології,  комп’ютерно-інформаційні технології.   Найчастіше у своїй практиці вчителі використовують урок-лекцію, урок-захисту ідей, урок-експедицію чи подорож, семінари, аукціони, прес-конференції, диспути.  Ознаками таких уроків є відсутність послідовності елементів уроку, передбаченої загальноприйнятою типологією уроків; колективні способи роботи; цікавість до навчального матеріалу; значна творча складова; активізація пізнавальної діяльності; партнерські взаємини; зміна ролі вчителя; нестандартні підходи до оцінювання. Проведенню нестандартних уроків передує велика копітка робота, адже сам урок є результатом навчальної діяльності, яка відбувалася на стадії підготовки до нього (написання рефератів, опрацювання додаткової літератури, вивчення історичних матеріалів, проведення дослідів, збору інформації, підготовка презентацій). Нинішні педагогічні інновації пов’язані із застосуванням інтерактивних методів навчання. Суть інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Вони найбільше відповідають особистісно-орієнтованому підходу в навчально-виховному процесі. Адже під час їх застосування моделюють реальні життєві ситуації, пропонують проблеми для спільного розв’язання, застосовують рольові ігри. Ефективність інтерактивних технологій залежить від уміння вчителя давати завдання учням для попередньої підготовки, підбирати до уроку такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до освоєння теми, на одному занятті використовувати одну-дві інтерактивні вправи, здійснювати спокійне  глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі. Досвід підказує, що фронтальні методи роботи, які створюють ілюзію активності, поступаються місцем груповій, парній чи індивідуальній роботі, оскільки така співпраця у навчанні виховує у школярів повагу до інших, уміння дати оцінку роботи інших або висловити з цього приводу критичні зауваження, змінити свою думку у разі переконливих аргументів інших учасників спільної роботи, а це можливо при використанні інноваційних технологій.        
За останні роки перебування у школі, спілкуючись із дітьми, їх батьками, колегами, прислухаючись до порад методичної науки і потреб часу, учитель приходить  до висновку: школяр XXI століття має бути не просто підготовлений школою  до самостійного життя через отримання певного багажу знань, а повинен уже у шкільні роки навчитися бути особистістю, реалізовувати себе як особистість, розвивати у собі самоповагу і повагу до інших особистостей. Тому саме інноваційні технології є найбільш придатними, бо ж вони мають на меті забезпечити кожному учневі найкомфортніші, найсприятливіші умови для навчання і розвитку. Різні групи таких технологій у загальному мають гуманістичний зміст, спрямовані на підтримку особистості, допомогу їй. Вони ґрунтуються на ідеях поваги та любові до дитини, віри в її творчі сили, їм властиві демократизм, рівність, партнерство учителя й учня. Це допомагає бачити  у  кожному учневі особистість, індивідуальність, підтримувати його у прагненні вдосконалюватися й набувати знань, вселяти впевненість у своїх сила. У досягненні цього найбільш сприятливим  є використання інтерактивних технологій. На уроках української мови можна застосувати роботу у парах, роботу  в малих групах, «Скарбничку труднощів», «Мікрофон», «Мозковий штурм»,  «Навчаючи – вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Незакінчене речення». На уроках української літератури -  «Діалог», «Уяви себе», «Спільний проект» (із застосуванням комп’ютерних технологій),   «Дебати», «Асоціативний кущ», «Сенкан», «Кубування», «Літературне доміно». Часто дітям, які разом сидять за партою, пропонують скласти діалог на задану тему, перевірити один в одного виконання нескладного домашнього завдання, написання словникового диктанту. На уроці літератури учні у парі виписують художні засоби із твору, розв'язують літературні ребуси і кросворди. Ефективною є й робота у малих групах. Пропонують школярам скласти план характеристики літературних персонажів, дібрати цитати на підтвердження певних рис характеру героя, визначити проблематику твору тощо.Учні охоче беруть участь у такій формі роботи, як «Мікрофон», де думки висловлюються по черзі в уявний мікрофон.  Результативною є технологія навчання в дискусії. Пропонуються для початку прості дискусійні теми: «Що важливіше: розум чи сила?»,  «Чи потрібно вести здоровий спосіб життя?», «Чи може телебачення замінити художню літературу?» тощо. При цьому головний акцент робиться не стільки на повноті аргументів (до цього учні ще прийдуть пізніше), скільки на правилах ведення дискусії. Учасники диспуту вчаться поважати думку опонента, тактовно висловлювати свою незгоду, терпляче слухати, чітко відповідати на питання.
Часто у роботі вчителі – словесники надмірно захоплюються використанням якоїсь однієї педагогічної технології, не помічаючи її «мінусів», не враховуючи індивідуальні особливості своїх учнів, їх готовність до роботи за певною технологією. Експеримент не приносить бажаних результатів, і вчитель розчаровується у всіх нововведеннях, продовжує працювати за «старою системою».   Сучасному педагогові необхідно вибрати те «зерно», що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого вчителя і учні будуть прагнути до творчості.
Вміле застосування інноваційних форм роботи дасть змогу вчителеві успішно розв`язати порушені проблеми. Для цього слід дотримуватися  такого алгоритму: визначати рівень підготовленості класу до сприйняття тієї чи іншої технології; проводити достатню попередню підготовку; забезпечувати послідовність в освоєнні учнями певних прийомів роботи; давати учням інструктивні матеріали.
         Саме інноваційні технології дають змогу створювати навчальне середовище, у якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості.
         Застосування інноваційних технологій навчання - цікавий творчий перспективний напрямок сучасної педагогіки. Є всі підстави передбачати, що така форма освітнього процесу дійсно здатна стати тим фактором, який оптимізує сутність і структуру педагогічної взаємодії. Використання інноваційного навчання — це не самоціль, а лише  засіб для досягнення тієї атмосфери у класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, надає можливості реалізувати особистісно орієнтоване навчання.
Бібліографія
 1. Варзацька Л. Інтерактивні методи навчання: лінгводидактичні засади // Дивослово. - 2005. - № 2. - C. 5-19.
2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний
посібник. – К.: Академвидав, 2004.– 352 с. 
 3
. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод.посіб. – К,: А.П.Н., 2002, – 136 с.

   


18 коментарів:

 1. У Вашій статі мені сподобалося вдало підібраний алгоритм, який дійсно дуже важливий на мій погляд в застосувані інноваційних технологій: рівень-сприйняття-попередня підготовка-послідовність-інструктивність.

  ВідповістиВидалити
 2. Цілком згодна з Вами, що не кожна інновація дасть очікуваний результат. Тому при виборі педагогічних технологій обов’язково треба враховувати особливості і можливості конкретного класу. У кожного вчителя може бути різний підхід до навчання учнів, але мета у всіх одна – навчити вчитися.

  ВідповістиВидалити
 3. Марія Шадурська19 січня 2015 р. о 07:08

  Підтримую думку автора статті про те, що інноваційні технології у роботі вчителя-словесника сприяють позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності та уможливлюють оригінальний підхід до організації структури сучасного уроку. Погоджуюсь з тим, що саме новітні технології навчання допомагають розкрити творчі здібності кожного учня, дають можливість відчути радість успіху у розумовій праці.

  ВідповістиВидалити
 4. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ ст.), Закон України "Про освіту" проголошують освітні пріоритети забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку людини як особистості та найбільшої цінності суспільства, формування у неї цілісної картини світу, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, що спонукає до реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні. Згодна, що застосування інноваційних технологій навчання дають можливість реалізувати особистісно-орієнтоване навчання. Подальших вам успіхів у навчанні та вихованні Ваших учнів!

  ВідповістиВидалити
 5. Ірина Береза27 січня 2015 р. о 01:37

  Корисна і цікава стаття. Вчителі-словесники зможуть більш якісніше підготуватися до уроку, опрацювавши поданий матеріал. Погоджуюся з Вами, що застосовувати інноваційні технології треба вміти, лише тоді можна отримати бажаний результат. Дякую за статтю. Бажаю Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 6. Валентина Маслій28 січня 2015 р. о 12:41

  Дякую за цікаву статтю! Використання різних інноваційних технологій приводить до творчості в роботі - це дуже важливо для вчителя! Вдалого творчого пошуку!

  ВідповістиВидалити
 7. Дякую за цікаву статтю! Настільки все вдало і чітко обгрунтовано! Бажаю і надалі працювати так саме творчо!

  ВідповістиВидалити
 8. Оксана Василівна, Ви Вчитель з великої букви.На уроках завжди панує тиша, дисципліна і тому учні зосереджуються тільки на знаннях.А за допомогою інноваційних технологій, які Ви використовуєте для підготовки до заняття, на уроках, Ви самі ж і бачите результат-учні мають глибокі знання з укр.мови та літ.
  Розумних Вам учнів та творчих злетів!!!

  ВідповістиВидалити
 9. Дякую за Ваш оригінальний підхід до навчання учнів, за те, що є можливість перейняти Ваш досвід!Ви чудовий вчитель!Бажаю творчої наснаги!!!

  ВідповістиВидалити