субота, 17 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ


Раїса Тищук, педагог-організатор загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів с. Могильне Гайворонського району Кіровоградської області

Сучасні  умови життя вимагають від педагогів і батьків іншої позиції щодо навчання та виховання. Саме цим зумовлена реформа освіти, що реалізується через упровадження компетентнісноорієнтованого підходу в навчально-виховний процес. У  статті представлено досвід щодо використання інноваційних технологій у виховній діяльності навчального закладу, що впливає на всебічний розвиток особистості.


Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.[1]
Тому зміст виховної роботи школи проходив через систему цінностей і якостей особистості, що  розвивається і виявляється через її власні ставлення.
Нами передбачалося залучення учнів до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час.
«Виховання  всебічно розвиненої особистості – не яка-небудь серія соціально придуманих заходів. Це глибоке вдосконалення всього виховного процесу» [3, с.76]. К.Д. Ушинський вважав , що «…виховання бере людину всю, якою вона є, з усіма її народними і поодинокими особливостями, її  тіло, душу і розум».
    У практиці роботи школи впроваджуються такі виховні технології, як інтерактивні методи та форми діяльності, які ставлять за мету не нав’язування правил і норм та примусове їх виконання, а створення умов для осмислення суті моральних правил і норм, їх доцільності, добровільного сприйняття, творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до самого себе, до людей, до  навколишнього світу.   
У різних джерелах можна зустріти різну класифікацію інноваційних виховних технологій, та найпоширеніші серед них, які використовуються в практиці нашого навчального закладу, такі:
·        Технологія виховання успішної особистості
(«Школа лідерів», учнівське шкільне управління «Світанок», дитяче об’єднання «Дивосвіт», «Сонячний банк» (грошовою одиницею Сонячного банку є промінь:  жовтий колір - 1 бал, жовтогарячий -2 бали,  червоний -3 бали. Дані промені класні колективи отримують у випадку участі та перемоги у шкільних, районних  та Всеукраїнських заходах,  таким чином здійснюється  моніторинг зайнятості дітей в позаурочній діяльності));
·        Персоніфіковане (індивідуальне) виховання (індивідуальні бесіди, доручення, творчі завдання) ;
·     Проектна технологія.
Особливе місце у системі виховної роботи школи займає проектна діяльність. Як свідчить практика, лише самостійно дослідницька, пошукова діяльність переводить її (діяльність) у творчі вчинки, високий рівень морально-етичної поведінки особистості, а отже, веде до успіху.  У проектній діяльності увага класного керівника (вихователя) акцентується на таких аспектах:
- розвиток творчої особистості дитини;
- виявлення та становлення індивідуальних особливостей школярів;
- рівні особистісно-виховних досягнення учнів[1]
Найбільші та найцікавіші проекти загальношкільні та класних колективів: «Жінка-легенда»(створення фільму-слайду про  поетесу Г. Берізку,  шкільна газета «Дивосвіт», «Мультландія», «Ляльковий театр», «Цей ліс живий!» «Птахи, що приносять щастя», «Квіти-окраса людського життя», створення дитячого об’єднання «Світанок», річний проект «Пори року», «Обрядовість нашого села», «Тато, мама , я – дружна сім’я» та інші)
·        Інтерактивна акція. 
Це низка заходів інформаційно-просвітницького спрямування (наприклад, розповсюдження спеціальної літератури,  буклетів, пам'яток, тематичних календарів, діяльність яких спрямована на попередження негативних явищ в освітньому середовищі тощо). Ці заходи можуть бути як окремим заходом, так і складовою частиною тематичного концерту або ігрової програми. Інформаційні матеріали можна розповсюджувати в рамках проведення будь-якої з театралізованих форм (на початку або після закінчення заходу). [4]
    Під час  проведення тематичних тижнів, спрямованих на профілактику та запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки дітей та підлітків, випускаються та розповсюджуються буклети та пам’ятки: «Безпека в Інтернеті», «Закон та ми», «Біле рабство», «Небезпечна іграшка», «Вогонь-друг, вогонь-ворог», «Безпека в домі», «Первоцвіти» та інші.
·        Ігрова технологія;
·        Розвивальне виховання;
·        Технологія саморозвитку особистості(портфоліо учня)
 Ефективною технологією розвитку учнівської молоді є технологія Портфоліо успішності особистості, педагогічна філософія якого виражається формулою «Візьми відповідальність за свою успішність на себе». У широкому розумінні Портфоліо - це спосіб фіксування, накопичення й оцінювання індивідуальних досягнень учнів за певний період навчання в школі. Є дві групи різновидів Портфоліо: Портфоліо особистісного зростання й Портфоліо зовнішніх досягнень[4 ].
Ми використовуємо змішаний тип, щоб учні змогли не лише фіксувати свої досягнення, а  пізнати  свої ресурси, потреби, інтереси, здібності з метою їх удосконалення в певному напрямі.
·        Колективні творчі справи  
Колективні творчі справи – це перш за все повноцінне життя учнівського та педагогічного колективу і в той же час їх спільна боротьба за покращення навколишнього життя. В цьому житті, в цій боротьбі педагоги виступають як старші друзі дітей, діючи разом з ними і попереду них.  Про це  свідчать проведені трудові десанти та акції : «Школа наш дім, а ми господарі в нім», «Дерева-легені планети», « Збережемо первоцвіти», проектна діяльність та інше.
·        Виховання на основі системного підходу
Застосування прийомів рефлексії тренінгові заняття: «Уроки толерантності», «Я та мій клас», «Права та обов’язки», «Сенс життя» та ін..  
    Тренінг дозволяє вирішувати широке коло завдань: від формування знань, умінь та навичок до вироблення складних комплексів ідей, пропозицій, планів чи програм. Перевага тренінгу як методу обумовлюється ще й тим, що:
  - учні вчаться ефективніше, коли належним чином цінується їхнє власне знання та спроможність щось зробити чи запропонувати свою ідею;
- коли вони мають можливість поділитися та проаналізувати власний досвід у комфортному для них середовищі [2].
Прийом «Маленький театр» дає можливість залучити до участі дітей з низькою активністю та гіперактивних. Тематичні концерти, інсценізації, виховні години-презентації  «Світ моїх захоплень», «Таланти нашого класу», сприяють глибшому вивченню творчих здібностей та задатків учнів.    

·        Технологія співробітництва
Дана технологія ефективно впливає на те, що стирається межа між учителем-керівником та учнем-підлеглим, а з’являється можливість допомогти віднайти точки перетину інтересів учитель-наставник та учень-партнер. У цьому навчальному році розпочали використання   прийому «Стань учителем». Учень чи група учнів, заздалегідь підготовлені, проводять виховну годину  або її частину. Моральна відповідальність лежить на особистості вчителя, щоб бути прикладом для дітей, тому що діти під час проведення  заняття наслідують стиль спілкування, інтонацію, жести свого наставника. Такий прийом дає можливість вихованцям мобілізувати свої знання, розвивати  уважність та дисциплінуватися. 
·        ІКТ-технології
 Використання інформаційно-комунікативних технологій у виховному процесі стало однією із найпоширеніших технологій.  Про це свідчить проведення брей-рингу з географії та історії «Я люблю Україну», з інформатики «Космічна подорож на планету Інформатики», математичне ток-шоу «На 12балів», тематичні лінійки, зустрічі, конференції.
    Активно застосовуються інтерактивні форми роботи: ток-шоу, інформаційні вітальні, конференції, інтелектуальні ігри, заочні  подорожі, флеш-моб,  екскурсії,   ігри-драматизації, настільні ігри, ярмарки, народні ігри, огляди-конкурси, тренінги, рольові ігри, диспути,  презентації, виставки дитячої творчості, книжкові виставки, стінгазети, тематичні стенди, відеоролики тощо.
      Саме такий підхід є основою для визначення шляхів розвитку закладу і впровадження різнопланових інновацій.
І чим багатша цілеспрямованість, організованість спільного життя,  тим ефективніший той багатосторонній виховний процес, який іде “по ходу”, в глибині цього життя: і виховні дії педагогів (прямі і переносні, відкриті і таємні), і взаємний вплив самих вихованців один на одного, і самовиховання старших і молодших.

Бібліографія
1.      Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».-Київ, 2007р.
2.     Тимчищин О.І. Робоча книга вихователя.-Тернопіль «Астон»2001.
3.     Сухомлинський В.О.   ВИБРАНІ ТВОРИ . К.: Радянська школа, Т.3 1979. С.76
4.     Довідник директора школи   спецвипуск №10(жовтень, 2014) - С.60-61

5.     Інтернет-ресурси    
           http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/42138/


58 коментарів:

 1. Раїса Вікторівна! Ваша підхід до організації виховної роботи в школі настільки багатогранний, творчий, що кожна з технологій, про які Ви згадали у статті може стати окремою наково-методичною роботою! Особливо мене зацікавила "Технологія виховання успішної особистості" та "Технологія співробітництва". Дякую за Вашу роботу!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментарій ! У статті я стисло описала досвід використання інтерактивних технологій у виховній роботі не лише особистого застосування, а всього педагогічного колективу. Робота педагога-організатора на 80% залежить від підтримки адміністрації, педагогічного та учнівського колективів. Я вдячна всім моїм колегам, що вони є надійною опорою для мене, за їх творчий підхід до виховання підростаючого покоління. У 2013році на семінарі педагогів-організаторів з проблеми «Розвиток творчої особистості» був більш детальніше представлений досвід роботи нашої школи . Найближчим часом опис представлених технологій буде розміщений на сайті школи.

   Видалити
 2. Розділяю думку Вікторії Олександрівни щодо багатогранності виховного процесу в Могильненській школі. Дуже цікавою й результативною є технологія" Портфоліо успішності особистості", але у даній статті не можна було її детально описати. Тому, думаю, хто зацікавиться даною технологією, може безпосередньо звернутися до автора .
  Знаючи добре Вас, Раїса Вікторіва, я впевнена, що Ви ніколи не зупинитеся на досягненому. Ми чекатимемо від Вас нових цікавих ідей щодо виховання підростаючого покоління. Творчої Вам наснаги і віри у свої сили і можливості!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Сьогодні відчувається гостра потреба в осмисленні актуального стану впровадження технології «портфоліо» в навчальних закладах, що відповідає запитам сучасності.
   Педагогічна філософія портфоліо успішної особистості виражається формулою: «Візьми на себе відповідальність за свою успішність».
   Доповню свою статтю, що в початковій ланці портфоліо має назву «Я-сонечко». Згідно вікових особливостей дітей портфоліо включає в себе чотири розділи - промінчики :
   • 1клас- промінчик «ХТО Я?»
   • 2 клас – промінчик «ДЕРЕВО – МІЦНЕ КОРІННЯМ , А ЛЮДИНА - ДРУЗЯМИ»
   • 3 клас – промінчик «НАЙЦІННІШЕ В МОЄМУ ЖИТТІ»
   • 4 клас – промінчик «ЯК СТАТИ ЛЮДИНОЮ»

   Видалити
 3. Чудова стаття. Багато матеріалу взяла для роботи з учнями.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую! Сподіваюсь, що стаття дійсно принесе Вам користь у виховній роботі з дітьми.

   Видалити
 4. Стаття клас! Є що повчитись! Інноваційні технології у виховній роботі вчителя, класного керівника сприяють позитивній мотивації учнів до пізнавальної та виховної діяльності, створюється атмосфера довірливих, дружних відносин між учнями, вчителями та батьками. Дякую!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментарій ! Я на 100% розділяю Вашу думку, що при використанні інноваційних технологій створюється атмосфера довіри між усіма учасниками виховного простору. Особливе місце займає проектна діяльність в якій учасниками є не лише учитель-учень, учень-учень, а батьки-дітина-учитель.

   Видалити
 5. Тетяна Стародуб22 січня 2015 р. о 02:43

  Стаття дуже гарна. Висвітлена велика праця. Я, як класний керівник, хочу сказати, що мені та учням дуже подобається технологія виховання успішної особистості «Сонячний банк», де учні з великим захопленням беруть участь в усіх шкільних заходах, конкурсах, олімпіадах. Учні завжди зайняті в позаурочний час. А також дуже цікава проектна технологія, де відбувається дослідницька, пошукова діяльність учнів. Навіть ці проекти можна використовувати для участі в Малій академії наук.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Автор видалив цей коментар.

   Видалити
  2. Дякую за коментарій! Під Вашим керівництвом учні створюють гарні проекти . Особливої уваги заслуговують проекти: «Квіти –окраса людського життя», «Червонокнижні рослини нашого краю».

   Видалити
 6. В ЗШ с.Могильне виховний процес, дійсно, цікавий і насичений.
  Дякуємо за проектну технологію «Ляльковий театр». Мої вихованці,учні 5 класу, із задоволенням беруть в ній участь. Надзвичайно позитивно сприймається дітьми технологія «Сонячний банк» та «Дивоцвіт».

  ВідповістиВидалити
 7. Наша школа працює над проблемою «Розвиток творчої особистості» , а творчі здібності у дітей виявляються і розвиваються на основі театралізованої діяльності. Ця діяльність розвиває особистість дитини, прищеплює стійкий інтерес до літератури, музики, театру, вдосконалює навик втілювати в грі певні переживання, спонукає до створення нових образів, мислення. Ляльковий театр створює умови для розвитку творчих здібностей. Цей вид діяльності вимагає від дітей: увагу, кмітливості, швидкості реакції, організованості, уміння діяти, перевтілюючись в різних героїв та жити його життям. Я переконана, що ляльковий театр потрібний кожній школі.

  ВідповістиВидалити
 8. Валентина Маслій22 січня 2015 р. о 17:07

  Проектну технологію та ІКТ-технології я часто використовую у своїй роботі. Мене зацікавила технологія виховання успішної особистості, впровадження її в життя. Хотілося більше про неї дізнатися. Стаття чудова! Бажаю позитиву у Вашій роботі, натхнення, успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Автор видалив цей коментар.

   Видалити
  2. У нашому навчальному закладі створена система навчально-виховних впливів, яка стимулює процес виховання успішної особистості та її творчої самореалізації. Успіх - це вдала діяльність, досягнення результатів. Технологія виховання успішної особистості передбачає насамперед – наявність потреби досягати успіху. Досягати успіху може та людина , яка добре знає свої здібності. Правило даної технології «Навчіться бути успішними, незважаючи ні на які проблеми». Дана технологія реалізується через учнівське шкільне управління «Світанок» - це «Школа лідерів», «Сонячний банк», шкільна газета «Дивосвіт», дитяче об’єднання «Дивосвіт». Щоб дати відповідь на Ваше запитання мені невистач висвітлити його кількома реченнями в коментарях. Частково можете ознайомитись на сайті школи (виховна робота) та написати , що конкретно Вас цікавить, мені на електронну адресу mohylne_zosh@ukr.net

   Видалити
 9. Погоджуюсь з попередніми коментарями стаття варта уваги, адже охопила всі напрямки виховної роботи. Успіхів Вам і натхнення!

  ВідповістиВидалити
 10. Ваша стаття "жива"! З її змісту видно, наскільки Ви майстер своєї справи, наскільки вміло організована виховна робота у школі. І я впевнена, що Ваші вихованці виростуть самодостатніми особистостями зі стійкою громадянською позицією, які зможуть реалізувати себе у суспільстві. Так тримати!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментарій! Ми закладаємо в душі наших вихованців "зерно": добра, гідності, любові, патріотизму, справедливості. Сподіваємось, що все позитивне дасть "сходи" і ми будемо пишатись нашими випускниками .

   Видалити
 11. Валентина Соколюк25 січня 2015 р. о 05:37

  Шановна Раїса Вікторівна Ваша стаття ідеальна. Методи дуже цікаві та результативні - є чому повчитися. Бажаю позитиву та успіхів у Вашій роботі.

  ВідповістиВидалити
 12. Раїса, дозвольте вам подякувати за щиро описану модель виховної системи .Відразу відчувається, що ви майстер своєї справи , адже вся ваша виховна робота спрямована на кінцевий результат — формування моделі компетентної особистості випускника, оскільки реалії сьогодення висувають нагальну потребу у формуванні національно свідомого громадянина, патріота, здатного забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі, особистості, яка своєю діяльною любов’ю до Батьківщини прагне досягти найвищих результатів у саморозвитку, у творчому зростанні. На мою думку у вас є чому повчитися. Дякую вам і надіюсь на тісну співпрацю.

  ВідповістиВидалити
 13. Дякую за коментарій! Я завжди відкрита та готова ділитись досвідом , вчитись в інших та співпрацювати з педагогами, які прагнуть інноваційного підходу для виховання особистості.

  ВідповістиВидалити
 14. Ваша стаття свідчить про професіоналізм, педагогічну тактику. Мені як молодому адміністраторові цікаво детально знайомитися з методами роботи, черпати знання. Спасибі, що ділитеся своїми напрацюваннями та допомагаєте реалізовувати ідеї в життя школи.

  ВідповістиВидалити
 15. Тихорська Катерина27 січня 2015 р. о 01:11

  Ваша стаття дуже цікава. Є що повчитись! Бажаю натхнення та успіхів у Вашій роботі.

  ВідповістиВидалити
 16. Наталія Окрущак29 січня 2015 р. о 00:20

  У свої статті Ви відобразили інноваційні технології виховної роботи, які дійсно використовуються у діяльності нашої школи . Вони є актуальними для особистісно-орієнтованого підходу виховання особистості. Технологія-це педагогічний вплив , який «проектує» особистість. Ми всі знайшли правильний підхід до «проекту» особистості. Результатами цієї роботи є незначна кількість дітей девіантної поведінки, неймовірне бажання дітей займатись позаурочною роботою , вираз «- Діти не хочуть!», став відсутнім із появою «Сонячного банку».

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. "Cонячний банк"- це дійсно активізація учнівської діяльності у позакласній роботі. Я задоволена, що ідею про створення "Сонячного банку" було підтримано педагогічним та учнівськими колективами. Позитивним є те,що діти прагнуть стати кращими, виховують один в одному почуття відповідальності, адже від кожного із них залежить результат їх діяльності. "Промінці" - це відзнака за діяльність. Наші діти знають, чим більше прикладуть творчості та бажання тим кращий буде результат. І коли вони підуть у доросле життя, то ця наука їм стане у пригоді. Вони засвоюють формулу « ПОВАГА ДО ЛЮДЕЙ +НЕЙМОВІРНЕ БАЖАННЯ +ПРАЦЯ =УСПІХ»

   Видалити
 17. Наталія Окрущак29 січня 2015 р. о 00:36

  Бажаю творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
 18. Світлана Рабенюк29 січня 2015 р. о 01:41

  Я погоджуюсь з коментарями колег, що дітям дуже цікаво отримувати «Промінці» - винагороду за свою діяльність. На кінець року «Сонячний банк» відображає діяльність класу протягом року. Бажаю Вам творчих успіхів та натхнення для інноваційних підходів у виховній роботі.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Учні молодшого шкільного віку найбільше люблять отримувати «промінці» , радіти «сонечку» у своєму класі , яке з кожним тижнем «сяє» яскравіше. Дякую за коментар та співпрацю!

   Видалити
 19. Валентина Кудренко29 січня 2015 р. о 02:07

  Важливе місце в системі виховної роботи школи посідає робота з батьками. Щоб зацікавити батьків до співпраці в навчальній та виховній діяльності дуже підходить метод проектів. Діти спільно із батьками беруть участь для виконання пошукових та творчих завдань. Бажаю Вам творчих успіхів у вихованні дітей!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ви вміло організовуєте роботу з батьками. Про що свідчать спільні проекти Ваших вихованців та батьків. Незабутнє враження залишив проект «Штучні квіти». Дякую Вам за співпрацю!

   Видалити
 20. Андрій Григор'єв29 січня 2015 р. о 03:26

  Як голова методичного об’єднання класних керівників дозволю собі висловити колективну думку, що життя школи залежить від організації виховної роботи. Ви організовуєте позакласну роботу так, щоб кожна дитина відчула свої здібності та могла розвивати їх . Разом з Вами ми працюємо над проектами, виконуємо творчі завдання, відслідковуємо зростання особистості тощо. І всі технології, які використовуються, направленні на виконання мети виховання, яку ставить програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Успіхів Вам і натхнення!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Для того, щоб дитина змогла виразити себе, реалізуючи свої генетично обумовленні задатки і поривання, необхідні відповідні умови та сприятливі можливості. Саме класний керівник покликаний зосередити в своїх руках усі нитки, що ведуть до ствердження таких умов кожної дитини. Класний керівник –універсальна особистість. Це нитка, яка зв’язує в одне ціле дитину, вчителя-предметника, батьків, громадськість. Саме на вас ( класних керівників) лежить найбільша відповідальність за виховання особистості. Ви гарно справляєтесь із покладеним на Вас завданням. Дякую за коментар та співпрацю!

   Видалити
 21. Діана Бурдейна29 січня 2015 р. о 13:36

  Вважаю, що «Сонячний банк»- емоційний заряд позитивного спрямування, організації і згуртування школярів, стимул розвитку моральної мотивації їх діяльності, розвиток здібностей, нахилів, талантів, духовних якостей дитини, спонукає наслідувати загальноприйняті норми поведінки.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментар! Саме з такою метою був створений "Сонячний банк".

   Видалити
 22. Олеся Черняк30 січня 2015 р. о 06:10

  Горджуся тим, що в нашій школі є такий педагог-організатор! Щось новеньке і цікаве -- прерогатива її роботи з дітьми.
  Як класний керівник 7 класу, хочу сказати, що мої діти залюбки займаються проектною діяльністю, тематику якої учні обирають самі. А останнім часом їх зацікавив прийом"Стань учителем", який використовую на своїх класник годинах за вашою порадою. Класні години тепер проходять "на ура"!
  Дякую Вам, Раїсо Вікторівно, за плідну працю, яка спонукає учнів займати активну життєву позицію.

  ВідповістиВидалити
 23. Галина Браславська30 січня 2015 р. о 06:58

  У статті відображено всі напрямки виховної роботи. Дякую за організацію цікавого дозвілля учнів!

  ВідповістиВидалити
 24. Дякую за цікаву статтю. Мені подобається Ваш досвід роботи з використання інноваційних технологій у виховному процесі. Мені дуже імпонує використання проектних технологій. Творчих ідей Вам, злетів та талановитих вихованців.

  ВідповістиВидалити
 25. Наталія Степененко31 січня 2015 р. о 05:32

  Мені сподобалось технологія співробітництва - прийом «Стань учителем». На уроках використовувала, тепер спробую використати під час проведення виховних годин. Дякую за ідею! Творчих Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментар! Прийом "Стань учителем"дає можливість вихованцям мобілізувати свої знання, розвивати уважність та дисциплінуватися. Дітям дуже подобається бути в ролі учителя.

   Видалити
 26. Виховання людини являє собою найважливішу, але й найбільш проблематичну задачу шкільної освіти. “Для дитини немає нічого більш природного, як розвиватися, формуватися, ставати тим, що вона є, в процесі виховання і навчання.” – стверджував С.Л.Рубінштейн. Ваша стаття та коментарі свідчать, що Ви умієте створити умови для виховання справжньої ЛЮДИНИ. Бажаю Вам успіхів! Ковпаченко С.Г.

  ВідповістиВидалити
 27. Дякую за коментар!
  Головна справа виховання якраз й полягає, вважав психолог Рубінштейн, щоб тисячами ниток зв'язати людину з життям - так, щоб з усіх боків перед нею поставали завдання для неї значущі, для неї привабливі, які вона вважає своїми, до вирішення яких вона залучається. Це важливо тому, що головне джерело всіх моральних негараздів, усіх відхилень у поведінці - це та душевна порожнеча, яка утворюється в людей, коли вони стають байдужими до життя, що їх оточує, відходять убік, відчувають себе сторонніми спостерігачами, готовими махнути рукою - тоді все їм стає ні до чого. http://5ka.at.ua/load/pedagogika/rozvitok_vikhovannja_i_formuvannja_osobistosti_referat/46-1-0-2032

  Наш навчальний заклад прикладає всі зусилля, щоб створити безпечне, творче середовище для розвитку особистості.

  ВідповістиВидалити
 28. Цікава та змістовна стаття! Щиро дякую Вам:)
  Бажаю вдячних учнів, натхнення, творчих успіхів та перемог!!!

  ВідповістиВидалити
 29. Марина Снігуренко31 січня 2015 р. о 12:34

  У свої практиці я також використовую інтерактивні акції. Учнівське самоврядування в школі випускає буклети різної тематики. Можемо обмінюватись в електронному вигляді матеріалами. Щиро дякую! Нехай здійснюються Ваші мрії! Моя електронна адреса: marune_1980@ukr.net

  ВідповістиВидалити
 30. Доброго дня! В першу чергу хочеться подякувати автору статті за професіоналізм і натхнення працювати. Я впевнена, що ви працюєте наполегливо і тому досягаєте успіху у своїй діяльності, а досягнувши результату ділитесь своїми знаннями з оточуючими. Освіта в даний час тримається на таких активістах, як Ви, тому бажаю гарної плідної праці і наснаги у подальшій роботі.

  ВідповістиВидалити