неділя, 25 січня 2015 р.

ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ШКОЛИ ЧЕРЕЗ ІННОВАЦІЙНУ УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ


Пошенко Юлія, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м.Гайворон Кіровоградської області

 В даній статті йдеться про необхідність формування позитивного іміджу школи через інноваційну управлінську діяльність, що дає можливість керівнику забезпечити роботу закладу в режимі розвитку, організувати та мотивувати шкільний колектив для забезпечення отримання найкращих результатів від процесу роботи.

Удача школи - це заслуга колективу,
 невдача - помилка директора
Чи замислювалися Ви над тим, чому останнім часом школярі розповідають батькам про неприємні моменти, що трапилися з ними у школі докладніше, ніж про свої успіхи? Чому у батьків останнім часом складається лише негативний образ школи, в якому кривдять дітей несправедливі педагоги?  Чому батьки, громадськість висвітлюють будь-яку спірну ситуацію в тому чи іншому закладі лише з негативним забарвленням? 
На наше переконання, це характерно  для тих закладів, де ще й досі не відбулося «перевантаження» ставлення всіх учасників навчально-виховного процесу до місії  школи, де не відбулося оновлення закладу згідно вимог та потреб часу, де не вдосконалено те, що напрацьоване роками.
Успішність кожного навчального закладу, його конкурентоспроможність, затребуваність на ринку освітніх послуг визначається якістю навчання та виховання в ньому. Сьогодні, в умовах відкритості школи, для різнобічної оцінки її діяльності з боку педагогічної спільноти, органів управління освітою, батьківської громадськості важливе значення має продумана діяльність керівника навчального закладу з питань управління репутацією та формування позитивного іміджу.
Імідж навчального закладу – це якісна робота школи, яка відповідає замовленню суспільства, вимогам батьків щодо навчання і виховання їхніх дітей, прозора шкільна політика, правдива і актуальна шкільна інформація, широке впровадження ІКТ у всі сфери діяльності.
  Кожен навчальний заклад має право продемонструвати свою індивідуальність, яка виражається через певний стиль та унікальний набір ознак, за якими школа швидко та безпомилково розпізнається  серед інших шкіл міста, району в цілому.
Слід лише вибрати ту стратегію, яка дозволить закладу зайняти вигідне положення в свідомості та психології замовників освітніх послуг. Саме тому і постає перед керівником школи питання про формування привабливого іміджу, позитивної репутації закладу.
Які переваги має позитивний імідж закладу? Наведемо декілька із них.
Позитивний імідж полегшує доступ школи до кращих ресурсів: фінансових, інформаційних, людських тощо. Освітня установа з позитивним іміджем привабливіша для педагогів, оскільки здатна забезпечити стабільність та соціальний захист, задоволеність працею та професійний розвиток. Стійкий позитивний імідж створює запас довіри до всього, що відбувається в стінах установи.
  Серед основних факторів, які впливають на імідж школи слід виділити:
 - прозорість і відкритість діяльності навчального закладу;
 - фактичні досягнення учнів, які проявляються в їхньому бажанні відвідувати саме цю школу, отримувати доступні та зрозумілі для себе результати в навчанні та вихованні, перемоги на олімпіадах, у конкурсах, спортивних змаганнях, результати вступу учнів до престижних вищих навчальних закладів;
 - відгуки про школу батьків, діти яких навчаються, або навчались в ній, керівників освіти, директорів і вчителів інших шкіл, мешканців мікрорайону;
- особистий імідж працівників школи;
-  приваблива для батьків матеріально-технічна база для навчання, зовнішній вигляд споруди школи, прилеглих територій, приміщень;
 - збалансована фінансова політика, правильна взаємодія з батьківським комітетом.
         Поряд з тим, саме зневажливе ставлення до батьків, необов’язковість, відсутність колективних досягень, байдужість колективу можуть вмить перекреслити те, що збиралося по крупиці роками.                                    
        Які підходи до управлінської діяльності слід поєднувати адміністрації закладу, щоб  утримувати стійкий позитивний імідж школи? Чи слід відмовитися від класичних? Звичайно, ні. Це має бути поєднання  класичних та оновлених під­ходів до управлінської діяльності. Це дасть можливість сформувати творчий колектив однодумців, залучити  батьківський комітет, Раду школи та громадськість до розв'язання проблем школи. Саме від уміння керівника привести в сис­тему всі аспекти управління за­лежить результат роботи школи. Делегуючі повноваження належать заступнику директора з навчально-виховної роботи, керівникам мето­дичних об'єднань, учнівському активу. У ході роботи в управлінській діяльності адміністрація школи має подбати і про свій стиль керівництва, пріоритетними рисами якого будуть делегування керівником своїх повноважень; участь підлеглих в ухваленні рішень, коли кожен відчуває, що має пряме відношення до управ­ління школою; інформованість підлеглих, про яку так часто забувають директори.
         Дуже важливо вивчити слабкі та сильні сторони колективу. При цьому слід з’ясувати:
ü чи вважають вчителі школи, що результати праці здебільшого залежать від них самих;
ü чи вважають вони за необхідне впро­ваджувати педагогічні інноваційні технології;
ü чи знають педагоги, за якими кри­теріями оцінюється їхня робота;
ü чи упевнені, що успішно пра­цювати у школі не можна без по­стійного вдосконалення методів роботи;
ü чи задовольняють педагогів відноси­ни з адміністрацією школи? 
Розуміючи, що авторитет шко­ли — це перш за все міцні знання його вихованців, керівництво школи має спрямувати зусилля на розвиток творчої праці вчителів, її поєд­нання з творчістю учнів. А коли в педагогічному колективі творчі вчителі, можна очікувати на результати їх ро­боти — творчих учнів.
Одним із важливих елементів системи управлінської діяльності є встановлення взаємовигідних гармонійних відносин між школою та громадськістю, від яких залежить успіх функціонування та розвитку навчального закладу. Вміння подати себе з найкращого боку – це мистецтво, яке потребує зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу.
Громадська думка про школу створюється шляхом реклами, публікацій у друкованих та електронних засобах масової інформації, проведення виставок, семінарів, зборів, зустрічей, презентацій, творчих звітів, свят, днів відкритих дверей, предметних днів, тощо.
Наведемо приклади управлінських проектів з метою  створення  позитивного іміджу  школи:
-  проект «Управлінські рішення – шлях до формування позитивного іміджу»
( Додаток 1);
-  проект «Веселкова країна» ( для учнів 1-4 класів);
-   проект «Суперклас» ( для учнів 5-11 класів) ( Додаток 2) ;
-   педагогічно-батьківський проект «Виховуємо та навчаємо разом», в рамках якого запроваджена Книга рекордів школи;
-   виховні проекти – «Культура спілкування як важливий чинник виховання майбутнього громадянина» (формування рівня вихованості учнів), «В майбутнє життя без СНІДу»(збереження життя і здоров’я людини), «Здорове харчування»  (турбота про здоров’я людини), «Європа – наш спільний дім» (формування загальноєвропейських моральних цінностей), «Дружба і взаєморозуміння між учнями»(взаємоповага),«Формування успішної особистості» (Я-особистість),  «Посій зерна добра – станеш справжньою людиною» (морально-етичне виховання), «Скриня народної мудрості», «Моя сім'я, моя родина», «Моя Україно, ти матінко мила»;
-  методичний проект «Шляхами досконалості»;
-   проект «Оновлена школа» ( зміцнення матеріально-технічної бази закладу).
Кожен проект включає в себе мету, головне завдання, коротке викладання суті проекту, шляхи реалізації , окреслені на перспективу, план дій та кінцевий продукт.
         На сьогоднішньому етапі необхідно усвідомити той факт, що управління школою неможливе без інновацій, які ґрунтуються на діалозі, вільному обміну думками, творчої інноваційної діяльності педагогів, відкритості та тісної співпраці з батьками і громадськістю. Тільки за таких умов можна створити позитивний імідж школи. Памятайте:
ü імідж і репутація – найкоштовніше майно школи;
ü будь-який аспект діяльності членів колективу впливає на імідж школи, навіть якщо ви цього й не усвідомлюєте;
ü імідж не можна купити – його можна створити;
ü імідж визначає перспективу розвитку закладу;
ü покладайтесь на стратегічну мету, а не на короткостроковий результат;
ü у кожній школі має бути своя неповторна «родзинка», своє  «обличчя».
    Співпраця, робота в команді, самоврядування, інновації – це наше сьогодення і наші перспективи. І головне при цьому – не  намагатися стати кращими за інших, а прагнути стати завтра кращими за нас сьогоднішніх.

                                                     Бібліографія

         1. Зиза М. Стратегії в шкільному менеджменті. // Директор школи. – 2012. - № 6. – 61-64
         2. Колодинська Т. Формування позитивного іміджу школи . // Директор школи. – 2012. - № 3. – 21- 27
         3. Люшин М.О. Проектна діяльність громадсько-активних шкіл. // Управління школою. – 2012. - № 10-12. – С. 2-37
         4. Марченко Л.Ю. Технології управління інноваційними процесами в умовах профільного навчання. // Управління школою. – 2012. - № 10-12. - С. 82-85

  

Додаток 1

Шляхи реалізації проекту «Управлінські рішення – шлях до формування позитивного іміджу»

Проект  визначає основні напрями, пріоритети, завдання і механізми формування позитивного іміджу закладу.
Його розробка зумовлена необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості та конкурентоспроможності навчального закладу, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед закладом освіти в нових економічних і соціокультурних умовах.
Учасники: вихованці, учні, педагоги, працівники, батьки, адміністрація, громадськість
Терміни реалізації проекту: січень 2014 року – січень 2019 року
Очікувані результати: підвищення конкурентоздатності;  залучення додаткових джерел фінансування; установлення та розширення партнерських зв’язків; підвищення іміджу навчального закладу.

з/п
Зміст діяльності
Терміни
1
Формування внутрішнього іміджу. Вироблення трудовим колективом спільного бачення перспектив, визначення й формулювання місії ЗНЗ, його термінових і перспективних цілей, складання планів діяльності
2014 рік

2.
Виявлення очікувань основних «клієнтів» закладу – учнів та їхніх батьків
2014-2015роки

3.
Аналіз сформованої шкільної культури з її системою цінностей
2014рік

4.
Розробка загального стилю
(зовнішніх атрибутів освітнього закладу й етики педагогічної взаємодії)
2015рік
5.
Робота над впровадженням та зміцненням традицій закладу серед працівників для створення корпоративного духу
Постійно
6.
Формування системи стимулів створення позитивного іміджу.
Розробка психологічних, соціальних, економічних механізмів заохочення членів колективу до створення позитивного іміджу
школи
2015-2016 роки
7.
Створення загального стилю приміщень відповідно до традицій, особливостей діяльності та фінансових можливостей
2014-2019 роки

8.
Виготовлення різноманітних рекламних засобів для актуалізації іміджу закладу (рекламні інформаційні матеріали)
2015 рік
9.
Використання можливостей ЗМІ для пропаганди досягнень школи
2014-2019роки
10.
Організація піар-заходів (свято « Книга рекордів школи», «Посвята весельчат», «Країна хореографії», День відкритих дверей, День спорту ,  презентації, участь в освітянських виставках)
2014-2019 роки
11.
Підтримання сайту в Інтернеті
Постійно
12.
Активні соціальні реклами:
- функціонування дитячої організації «Веселкова країна»;
- функціонування дитячої Ради профілактики;
- пропаганда здорового способу життя через здоровязберігаючі технології (превентивний проект «ХОУП» та ін.);
- впровадження виховного проекту «Суперклас»;
- зв’язки закладу з різними соціальними інститутами, вищими навчальними  закладами
2014-2019роки

13.
Організація постійного зворотного зв’язку для аналізу ефективності проведених заходів
ПостійноДодаток 2
Умови
шкільного конкурсу «СУПЕРКЛАС»

1.     Метою шкільного конкурсу «Суперклас» є утвердження активної  життєвої позиції учнів; підвищення їх творчого потенціалу; заохочення найактивніших і найстаранніших членів учнівського колективу.
2.     Учасниками конкурсу є учні  5-11 класів. Учасники поділяються на 2 вікові категорії: 5-8 класи, 9-11 класи.
3.     Конкурс починається з 1 вересня й триває протягом навчального року.
4.     Кожен клас середньої та старшої школи на організаційних зборах класу обирає відповідального за ведення щоденника «Суперкласу».
5.     В кінці кожного тижня відповідальний передає щоденник  організаційному комітету.
6.     Організаційний комітет підрахунком балів визначає клас – переможець тижня.
7.     Підрахунок здійснюється додаванням балів за підготовку класу до уроку, поведінку, санітарний стан класної кімнати протягом тижня.
8.      Середній бал класу – це сума набраних за тиждень балів.
9.     Організаційний комітет знижує по 0,1 бала класу за готовність до уроку (черговий учень, наявність підручників, виконання домашнього завдання), запізнення на урок, користування мобільними телефонами під час уроків, відсутність шкільної форми, а також за кожного порушника дисципліни.
10. Суперклас року визначається за найбільшою кількістю перемог протягом року.
11. Суперклас року отримує право бути занесеним до Книги рекордів школи, в якій робиться відповідний запис та розміщується фото переможця.
12. На святі Книги рекордів школи суперклас отримує сертифікат, посвідчення та цінний подарунок.

30 коментарів:

 1. Ірина Долібська26 січня 2015 р. о 02:23

  Ваша стаття свідчить про професіоналізм, педагогічну тактику, вміння керувати колективом розумних людей. Мені як молодому адміністраторові цікаво знайомитися з методами роботи вашого навчального закладу, черпати знання. Спасибі, що ділитеся своїми напрацюваннями.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Юлія Пошенко26 січня 2015 р. о 11:18

   Дякую за приємні слова! Робота з дружнім розумним колективом надає наснаги та впевненості йти вперед до мети. Завжди рада допомогти!

   Видалити
 2. Створення іміджу школи - це цілеспрямована систематична робота всього колективу. Бажаю Вам, щоб імідж вашої школи завжди працював на її авторитет!!!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Юлія Пошенко26 січня 2015 р. о 11:22

   Спасибі, колего! Величезна заслуга у створенні позитивного іміджу Вашої школи належить саме Вам! Я переконана, що теперішнє керівництво примножить славні традиції школи!

   Видалити
 3. Тільки творчість, інновації та постійний погляд вперед, підтримка адміністрації школи налаштовують колектив школи в потрібне русло. Дійсно, в наш час імідж та репутація закладу відіграють провідну роль. Цікава стаття та хотілося б глибше ознайомитися з проектом "Веселкова країна". Чи є він на сайті Вашої школи?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Юлія Пошенко26 січня 2015 р. о 11:14

   Наталія, дякую за гарні відгуки. На сайті школи в розділі новини є лише статті про свято "Посвята у весельчата" ( за минулий рік та цей навчальний рік). Я спробую вам надіслати матеріали проекту на електронну пошту. Я думаю, що вчителі початкової школи будуть раді поділитися цим досвідом!

   Видалити
 4. Дуже цікава стаття. Я багато для своєї роботи взяла з досвіду Вашої школи. Особливо мені сподобався проект «Суперклас», який дав початок проекту в нашій школі «Відповідальність починається з мене» . Щорічна ярмарка хлібобулочних виробів прийшла до нашої школи зі стін Вашої школи. Ваша шкільна газета дала поштовх народженню нашій газеті «Дивосвіт». Ми не всліпу копіювали Вас, а вносили свої корективи, своє бачення. Дякую ЗШ І-ІІІ ступенів №1 м. Гайворон , що вони щедро ділились досвідом. Подальших Вам та колективу успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Юлія Пошенко26 січня 2015 р. о 13:01

   Дякую, Раїсо! Ідей багато, колектив потужний, шкода, що в добі лише 24 години! Як Вам ідея створення батьківського театру для дітей? Є досвід у класовода 2-а класу Бондаренко Галини Антонівни. Вже другий рік поспіль батьки для своїх дітей ставлять театралізовані музичні вистави. Саме цікаво те, що батьки самі підбирають сценарії, виготовляють костюми, а потім лише дивують свою малечу!

   Видалити
 5. Приємно спостерігати як молодий адміністратор стає професійним майстром своєї справи.Успіхів і надалі.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Юлія Пошенко27 січня 2015 р. о 06:07

   Дякую, колего! Приємно почути це саме від Вас, людини з великим досвідом інноваційної управлінської діяльності. Бажаю Вам та Вашому колективу творчих успіхів!

   Видалити
 6. наталія дунаєвська27 січня 2015 р. о 05:52

  Дякую Вам, директоре, за високу оцінку роботи колективу. На моє переконання, мало бути колективом розумних, дружніх, згуртованих людей. Важливо ще мати у керма майстра, закоханого у свою справу. Терпіння, творчих успіхів у застосуванні інноваційних підходів до управлінської діяльності.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Юлія Пошенко28 січня 2015 р. о 13:44

   Дякую, колего! Я Вам особисто вдячна за підтримку як голови профспілки школи та за ініціювання багатьох цікавих заходів з колективом, а головне - за величезний патріотизм до рідної школи. У вас є багато чого повчитися!

   Видалити
 7. Саме від уміння керівника привести в сис­тему всі аспекти управління за­лежить результат роботи школи. Вважаю, що Ваша робота дає гарні результати. Подальших успіхів Вам!

  ВідповістиВидалити
 8. Ірина Береза27 січня 2015 р. о 23:46

  Матеріал статті не просто цікавий, а необхідний для прочитання директорами інших навчальних закладів. Необхідність формування позитивного іміджу школи через інноваційну управлінську діяльність сьогодні дійсно є досить актуальним питанням. Погоджуюся з Вами, що успішність навчального закладу залежить від якості навчання та виховання учнів, а імідж – від якісної роботи школи. Хотілося б, аби директори шкіл прочитали Вашу статтю, адже в ній дуже багато корисної інформації. Важливо зрозуміти, що серед основних факторів, які впливають на імідж школи є прозорість і відкритість діяльності навчального закладу, відгуки про школу батьків. Не менш важливим є і зневажливе ставлення до батьків. Сучасна школа без їхньої підтримки просто не може існувати (досить проексперементувати - забрати харчування та ремонт класних приміщень, і результат очевидний). Підтримую висловлену думку про те, що необов’язковість і відсутність колективних досягень, байдужість колективу здатні перекреслити те, що збиралося по крупиці роками. В результаті отримаємо - відсутність колективу взагалі. А школа, яка не має колективу - неуспішна, неперспективна, приречена на самознищення. На сьогоднішньому етапі варто усвідомлювати й розуміти факт, що управління школою неможливе без інновацій також. Якщо будь-якому директору все проаналізувати й намагатися дотримуватися тих моментів, які вказані в статті, то переконана, що школа, на чолі з таким керівником, незабаром стане найуспішнішою, найкращою та найперспективнішою. Імпонує, що Ви, Юліє Володимирівно, виокремлюєте те, що співпраця, робота в команді, самоврядування, інновації – це сьогодення і перспективи сучасних директорів; що головне при цьому – не намагатися стати кращими за інших, а прагнути стати завтра кращими за нас сьогоднішніх. Я щиро бажаю Вам лише успіхів у роботі, злетів без падінь, вдячних учнів і батьків, злагодженого колективу, з яким Ви створите найперспективнішу школу! Дякую за статтю.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Юлія Пошенко28 січня 2015 р. о 13:57

   Дякую, Ірино Григорівно! Ваша підтримка так зігріває! Хай і Ваші інноваційні задуми здійсняться!

   Видалити
 9. Осіпчук Ірина28 січня 2015 р. о 13:21

  Юліє Володимирівно! Думаю, що Ваша стаття зацікавить багатьох керівників шкіл. Цілком погоджуюся з Вами в тому, що сьогодні саме інноваційна управлінська діяльність є запорукою формування позитивного іміджу школи. Працюю під Вашим керівництвом уже не один рік. Знаю Вас як директора, який завжди дбає про позитивний імідж закладу, керівником якого є. Бажаю підтримки у Ваших творчих починаннях з боку педагогічного колективу, учнів та батьків, наснаги Вам та творчих злетів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Юлія Пошенко28 січня 2015 р. о 14:03

   Дякую, Ірино Анатоліївно! Спасибі Вам за міцну підтримку та кропітку роботу вчителя, який творчо працює з дітьми та дає гарні результати. Успіхів Вам!

   Видалити
 10. З цікавістю перечитала схвальні відгуки колег, щодо даної статті, і погоджуюся з тим, що автору не лише теоретично, але й практично вдається втілювати ці ідеї в життя своєї школи. Саме це забезпечує їй уже сьогодні не надуманий, а справжній позитивний імідж. Так тримати!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Юлія Пошенко28 січня 2015 р. о 14:06

   Дякую Вам, Вчителю вчителів, за мудрі поради та підтримку!

   Видалити
  2. Ірина Родікова29 січня 2015 р. о 10:02

   Імідж школи залежить від багатьох факторів, а насамперед, школа має досить високий імідж тому, що в ній працює дуже дружний і творчий колектив, здатний втілювати у життя нов іідеї . Ваші відгуки про колег свідчать про теплу атмосферу, що склалася між вами та педагогами. Творчих вам успіхів!

   Видалити
  3. Юлія Пошенко29 січня 2015 р. о 13:47

   Дякую, колего, не лише за коментарі, а й за щире бажання допомогти мені, колегам, учням, батькам, школі.

   Видалити
 11. Згодна з Вами на 100%! Під Вашим цілеспрямованим керівництвом ми гори звернемо! Так нам тримати!!!

  ВідповістиВидалити
 12. Юлія Пошенко29 січня 2015 р. о 13:59

  У створенні позитивного іміджу школи важливо мати впевнених та оптимістичних однодумців!

  ВідповістиВидалити
 13. Наталія Бунчак30 січня 2015 р. о 04:44

  Колектив - це велика рушійна сила. А з таким колективом, як наш, можна здійснити навіть нездісненне. Головне - направити енергію та здатність працювати в потрібне русло. А Ви це вмієте робити. Отже імідж зростатиме і зростатиме. Успіхів Вам у нелегкій, але цікавій справі!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Юлія Пошенко1 лютого 2015 р. о 14:03

   Вдячна Вам, колего, за коментар та повсякденну творчу роботу! Творчих вам успіхів також!

   Видалити
 14. Наталія Окрущак30 січня 2015 р. о 05:39

  Уважно і з великим задоволенням прочатала Вашу статтю. Дуже цікаво і корисно! Захоплююся Вашим ентузіазмом! У Вас є чого повчитися.Успіхів Вам!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Юлія Пошенко1 лютого 2015 р. о 14:06

   Дякую, Наталіє! Завджи рада поділитися досвідом та ідеями!

   Видалити
 15. Мараховська Наталя1 лютого 2015 р. о 07:46

  Прочитавши статтю, можна зробити висновок, що на посаді директора-фахівець своєї справи.Ми з Вами, Юліє Володимирівно, одночасно розпочали свою педагогічну діяльність.Я можу чітко прослідкувати Ваш професійний ріст. Дуже приємно, що Ви набули великої майстерності як вчитель іноземної мови і як керівник закладу. Недарма кажуть:"Якщо людина талановита, то вона талановита в усьому."
  Бажаю Вам фізичних та творчих сил, подальших успіхів!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Юлія Пошенко1 лютого 2015 р. о 14:08

   Дякую за коментар! Я думаю, що як і всі директори, що люблять свою роботу та дбають про позитивний імідж свого закладу, не можуть працювати по іншому!

   Видалити