пʼятниця, 23 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ЯК ОБРАЗНОЇ НАОЧНОСТІ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ
Оксана Малінович, вчитель історії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 м. Гайворон Кіровоградської області

У  статті обґрунтовано доцільність використання мультимедійних презентацій як образної наочності на уроках історії, що дає можливість підвищити ефективність навчання та опанувати зміст історичних подій.

       
Мультимедійні технології на сьогодні є одним із перспективних напрямів використання інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) у сфері освіти. Так, на думку вченого О. А.Худобця, мультимедійні технології – це ефективний засіб реалізації дидактичного принципу наочності на уроках історії. Вони сприяють “зануренню” учня в уявний світ, певні соціальні й виробничі ситуації, широкому застосуванню ігрових прийомів, відтворенню фрагмента навчальної діяльності (предметно-змістового, предметно-операційного і рефлексивного), активізації навчальної роботи учнів як суб’єктів навчальної діяльності, посиленню мотивації навчання [3].
         Проблема використання мультимедійних презентацій на уроках історії, на мій погляд, полягає в тому, що на сьогодні відсутнє достатнє науково-методичне обґрунтування питань використання ІКТ у ході викладання цієї дисципліни, немає досконалих, професійно розроблених мультимедійних навчальних матеріалів. Саме ці питання є досить актуальними і потребують детального дослідження.
        Окремі аспекти мультимедійного супроводу на уроках історії у своїх дослідженнях розглядали П. Гевал, А. Гуржій, М. Жалдак, Н. Завізєна,         О. Мокрогуз, О. Пометун, Т. Ремех, О. Худобець, та інші.
        Мета дослідження – визначення ефективних форм і методів застосування мультимедійних презентацій на уроках історії.
       Для успішного здійснення навчально-виховного процесу наочність відіграє надзвичайно важливу роль. Завдяки наочності засвоєння навчального матеріалу відбувається через “живе споглядання” та конкретизацію знань. На основі безпосереднього сприйняття предметів чи процесів, які актуалізуються за допомогою зображень, в учнів розвиваються образні уявлення, необхідні для формування понять про історичне минуле.
       Історія педагогіки засвідчує, що ще Я. А. Коменський вважав наочність, свідомість, систематичність, послідовність, доступність, міцність засвоєних знань головними принципами навчання. Дослідженню реалізації принципу наочності у навчальному процесі також присвятили свої роботи такі вітчизняні вчені, як В. Сухомлинський, В. Ягупов, І. Підласий та інші.
       Зокрема, В. Сухомлинський підкреслював, що “наочність – це сила, яка розвиває уважність і мислення, надає емоційного забарвлення пізнанню. Завдяки одночасному зоровому та слуховому сприйняттю, переживанню і мисленню у свідомості дитини формується те, що психологи називають емоційною пам’яттю; з кожним уявленням і поняттям, що відклалися в пам’яті дитини, пов’язується не тільки думка, а й почуття та переживання”.
В. Ягупов, у свою чергу, стверджує, що “принцип наочності в навчанні вважається похідним від принципу доступності: чим більше наочності на занятті, тим доступнішим є пояснення нової теми” [4, с.306].
       Використання наочності на уроці історії сприяє:
• залученню учнів до безпосередньої діяльності під час уроку;
• зацікавленню школярів об’єктом споглядання, посилює їх увагу й пам’ять;
• кращому запам’ятовуванню програмового матеріалу (дослідження німецьких учених Г. Бауера та А. Пайвіо засвідчили, що обсяг матеріалу, який запам’ятовується завдяки використанню наочності, збільшується майже у 1,5 раза – з 34% до 67%);
• удосконаленню процесу викладання навчального предмета;
• урізноманітненню не лише матеріалу, а й методів викладання;
• розвитку в учнів спостережливості, уяви, пам’яті, зв’язного мовлення, навичок аналізу окремих історичних подій та фактів.
       Сучасний учитель історії, аби зацікавити учнів своїм предметом, повинен використовувати новітні методи і засоби навчання, адже саме образні наочні засоби та мультимедійні технології здатні підвищити його ефективність.
       “Мультимедіа” – особливий узагальнюючий вид інформації, що поєднує в собі як традиційну, візуальну (текст, графіку) інформацію, так і динамічну (мову, музику, відеофрагменти, анімацію та ін.) 
         Одна з найпоширеніших галузей застосування мультимедіа-технологій – сфера освіти, оскільки засоби інформатизації, засновані на мультимедіа, спроможні підвищити ефективність навчання. Експериментально доведено, що при усному викладі матеріалу учень за хвилину здатний сприйняти до однієї тисячі умовних одиниць інформації, а при “підключенні” органів зору – до ста тисяч таких одиниць.
Пропоную такі форми роботи з використанням ІТ:
• урок-лекція з вивчення нового матеріалу (вчитель протягом усього уроку використовує ІТ як ілюстративний матеріал, включаючи в роботу текст, аудіо- та відеоматеріали);
• комбінований урок (пояснення вчителя поєднується з використанням ІТ, а робота учнів (індивідуальна, групова) спрямована на вирішення завдань, представлених у мультимедійній презентації);
• урок-семінар (учні готують власні виступи, використовуючи ІТ);
• захист рефератів і проектних робіт із предмета.
Підготовка мультимедійної навчальної презентації передбачає:
• структуризацію навчального матеріалу;
• складання плану створення мультимедійної презентації;
• розробку дизайну презентації;
• підготовку медіафрагментів (текстів, ілюстрацій, відео, запису аудіофрагментів);
• підготовку музичного супроводу;
• тест-перевірку готової презентації.
         Виходячи з описаного вище, визначимо наступні переваги застосування мультимедійних презентацій на уроках історії:
1. Учитель має можливість самостійно конструювати урок та подавати інформацію у будь-якій формі (текст, таблиці, діаграми, слайди, відео- та аудіофрагменти).
2. Використання презентацій сприяє успішному поєднанню різних видів діяльності (робота з картою, підручником, зошитом, інформацією на екрані); реалізації міжпредметних зв’язків; логізації й структуруванню навчального матеріалу.
3. Використання презентацій доцільне на будь-якому етапі вивчення певної теми уроку: у ході пояснення нового матеріалу, закріплення, повторення, контролю.
4. Мультимедійні презентації дозволяють учням не тільки сприймати готовий матеріал, а й брати участь у його розробці, перетворенні, оперативному використанні.
         Отже, мультимедійні технології – один із перспективних напрямів використання ІКТ у навчальному процесі, зокрема на уроках історії. Завдяки мультимедіа підвищується ефективність навчання та опанування змісту історичних подій, відбувається моделювання та ілюстрування історичних процесів, явищ, об’єктів історичної дійсності. Упровадження ІКТ у процес навчання історії сприяє зменшенню сфери застосування традиційних засобів наочності (малюнків, настінних карт, таблиць тощо) та відкриває перед учителем нові можливості подачі матеріалу (кольорові динамічні ілюстрації, звуковий супровід, фрагменти “живих” уроків тощо).
Бібліографія
1. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок.  Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник  – К.: А.С.К., 2004.
2. Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О.Сухомлинський. - К.: Рад. шк., 1988. - 304 с.
3. Худобець О. А. Активізація інтересу учнів до історії за допомогою комп'ютерних ігор / О. А. Худобець // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. - 2005. - №2. - С. 2-6.
4. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посібник / В. В.Ягупов. - К.: Либідь, 2002. - 560 с.

4 коментарі:

 1. Мільйони людей захоплюються історичною літературою, фільмами, вивчають історію під час подорожей, екскурсій та досліджень. Саме для систематизації матеріалу і необхідно використовувати мультемедійні технології. Ви правильно зауважили у статті, що вчителю, особливо історії, комп'ютерні технології потрібні, вони є невідємною частиною проведення сучасного уроку. Спасибі за актуальність статті. Творчого Вам натхнення.

  ВідповістиВидалити
 2. В умовах практичної відсутності сучасної, якісної, різнопланової друкованої наочності, мультимедійні презентації є ефективним способом допомогти учневі "побачити" і належним чином оцінити, зокрема, надбання людства. Освоєння нами, вчителями, цієї технології стало сьогодні нагальною потребою. Дана стаття корисна для кожного вчителя, який шукає шляхи удосконалення викладання будь-якого предмету. Дякую за цікаву інформацію.

  ВідповістиВидалити
 3. Без наочності на урокаї історії ніяк не обійтися, а особливо без мультимедійної. Дякую за цікаву та корисну статтю!

  ВідповістиВидалити
 4. Без наочності на урокаї історії ніяк не обійтися, а особливо без мультимедійної. Дякую за цікаву та корисну статтю!

  ВідповістиВидалити