неділя, 25 січня 2015 р.

ІНТЕГРАЦІЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ (ПРОЕКТНЕ, ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНЕ, ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ) У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКАЛюдмила Горячківська, учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Солгутове Гайворонського району Кіровоградської області

У даній статті йдеться про використання на уроках української мови і літератури інтерактивних технологій, що дає можливість всебічного розвитку школяра, зокрема творчих здібностей, покращує ефективність уроку.


З бурхливими темпами розвитку сучасного життя відбувалися вагомі зміни у системі освіти. Учитель уже не може бути єдиним джерелом інформації. Традиційне навчання не відповідає вимогам часу. Тому настала необхідність переходу від «передачі знань» до «навчання вчитися», «навчати жити». Сучасному учневі не так треба подати тему, як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме інформацію, яка допоможе реалізувати проблему. Пріоритетним завданням навчально-виховного процесу в сучасній школі є всебічний розвиток школярів, зокрема творчих здібностей особистості. На мою думку, сприяти вирішенню поставлених перед освітою завдань мають інноваційні  технології навчання.
Створення інновацій –  творчий процес, що відповідає умовам пошуку нового, оригінального, оптимального. У результаті здійснення пошуку не завжди виникає і не завжди повинно виникати нове, тому цей процес некоректно називати інновацією. Скоріше інновація є продуктом процесу творчого пошуку, результатом остаточної розробки нової ідеї. Процес можна назвати інноваційним тоді, коли йдеться про опанування, поширення інновації в педагогічній практиці. Таким чином, педагогічна інновація -  це не тільки сама ідея, а й певне її оформлення.   Використання інтерактивних технологій – не самоціль. Це лише спосіб створення атмосфери в класі, котра найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості, дає змогу по-справжньому реалізувати особистісно-орієнтоване навчання.
У сучасних умовах гуманізації й демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді В.Сухомлинського. У книзі „ Сто порад учителю” він писав: „Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...” Вважаю, що завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.
Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і удосконалюють свої здібності, щоб вони стали творчими. Але для розвитку творчих здібностей більшості школярів важливою є саме роль учителя. Завдання педагога - управляти процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.
І єдиним, на мою думку, найефективнішим засобом досягнення мети є інноваційні технології навчання. Інноваційний підхід забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяє розвитку творчої особистості.
Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу інноваційних  технологій навчання.
Часто у роботі вчителі – словесники надмірно захоплюються використанням якоїсь однієї педагогічної технології, не помічаючи її "мінусів", не враховуючи індивідуальні особливості своїх учнів, їх готовність до роботи за певною технологією. Експеримент не приносить бажаних результатів, і вчитель розчаровується у всіх нововведеннях, продовжує працювати за "старою системою". Вважаю, що сучасному педагогові необхідно вибрати те "зерно", що дасть змогу створити свою міні-методику. А у творчого вчителя і учні прагнутимуть до творчості.
У своїй педагогічній практиці апробовую спосіб інтеграції окремих елементів таких сучасних технологій навчання :
    Проектне навчання;
    Інтерактивна технологія;
    Особистісно зорієнтоване навчання.
Для того, щоб така інтеграція принесла бажаний результат, намагаюся вникнути в методику кожної з освітніх технологій і використовувати на своїх уроках залежно від теми, мети виучуваного матеріалу, а також типу уроку та навчального предмета.
Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.  Яким же повинен він бути?  Сучасний урок – це урок демократичний. Для такого уроку характерними ознаками є :
    підготовка не мовознавців-теоретиків, а гуманних освічених людей;
    навчання не словом, а справою;
    проведення його не для учнів, а разом з ними;
    спрямовування діяльності не на клас в цілому, а на особистість кожного учня;
    забезпечення повного засвоєння навчального матеріалу на уроці.
Як зразок, пропоную фрагмент уроку у 8 класі.
Тема. Однорідні члени речення
Вправа «Додай блиску і об’єму» Оберіть речення, яке б ви хотіли поширити другорядними членами. Перебудуйте його,спробуйте пояснити, чому ви це зробили.
  «Вправа з ключем» Випишіть словосполучення з неоднорідними означеннями, потім з однорідними й поставте між ними коми.
  Знаний молодий поет, зніяковілий розгублений хлопець, вічний глухий страх, нескінченний безмежний простір, привітний лагідний голос, очманілий поранений кінь, холодна сира погода, довгий літній день, обшморгана гола гілка, чиста прозора вода,столочена витоптана трава, згідливий на все малий чоловічок, холодний осінній вечір, високі вкриті снігом гори.
У кожному словосполученні підкресліть другу від початку букву. З цих прочитаєте закінчення вислову англійського письменника Оскара Уайльда: «Це жахливо важка робота - …». Складіть речення з будь-якими словосполученнями.
 Зоровий диктант. Запишіть текст під диктовку, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть і поясніть вивчені пунктограми й орфограми. Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння прислухаюсь до їхнього співу і мені теж хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки наче крила. І радість і смуток і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням.
ІІ.  Доповніть текст усною розповіддю про свої спостереження над світом природи.
 
        «Скажи по-своєму»
Вибірковий диктант. Виписати однорідні члени речення.
В небі жайворонки в’ються,
Заливаються-сміються,
Грають, дзвонять цілий день,
І щебечуть, і співають,
І з весною світ вітають
Дзвоном радісних пісень.
Ось вони на землю впали,
Щось шепнули  їй, сказали
І розтали знов у млі…
І щоб глянути на диво, виглядають полохливо
          Перші проліски з землі.
Зачитати виписані слова. Про що йшлося в тексті? Використовуючи записані слова, складіть текст на цю ж тему.
Бесіда-естафета  Які означення є однорідними?(учень має право назвати лише одне правило, потім передати слово іншому)
                                Що дало вам вивчення даної теми?
У своїй роботі часто  використовую власні мультимедійні презентації. Це викликає живий інтерес в учнів, покращує процес засвоєння матеріалу, унаочнює пізнання, сприяє розвитку творчих здібностей.
З метою покращення ефективності уроку постійно поглиблюю свої знання, опрацьовую додаткову літературу, привчаю до цього і своїх учнів. Прагну донести до них таку аксіому – підручник не являється єдиним джерелом знань, тому варто вивчати різні погляди на проблему із посібників, словників, довідників.    
  Взявши за основу створення психологічного комфорту та активну взаємодію в процесі  навчання, керуюся такими принципами:
-головним є не предмет, якому я навчаю, а особистість, яку формую;
-кожна людина знайде своє місце в житті, якщо навчиться всьому, що необхідно для реалізації її планів;
- кожна думка, висловлена учнем, має право на існування й варта уваги.
У своїй діяльності створюю ситуацію довіри та успіху,  і за таких обставин дитина розкривається, може повірити у свої можливості, реалізуватися як творча особистість, сміливо продемонструвати свої здібності.
 І як результат: учень-випускник не тільки володіє знаннями, уміннями та навичками з предмета, але й уміє формулювати власну точку зору, відстоювати свою позицію, співпрацювати в групі, колективі, мати коло однодумців, бути комунікабельною, толерантною особистістю.  
Готуючись до своїх уроків, використовую сучасні технології. Новий матеріал з мови я подаю дітям у вигляді схем, таблиць. Також використовую різні нестандартні види уроків: урок-дослідження, урок-практикум, урок-подорож.   
         Такий підхід дозволяє практикувати систему уроків різного типу в межах однієї теми, вивільняє час для розв’язання учнями системи усних і письмових завдань, спрямованих на саморозвиток особистості, формування мовленнєвої компетенції. Особистість учня з об’єкта навчання перетворюється на головну фігуру. Багаторазове повторення матеріалу в найрізноманітніших формах, групування і подача матеріалу у вигляді схем довели, що навчання під силу всім. На думку Г. Лозанова, така система роботи спрямована на комплексний розвиток творчої особистості учня.   
         Отже, у процесі своєї роботи я переконалася, що лише вдала інтеграція сучасних педагогічних технологій інтерактивного,особистісно-орієнтованого, проектного навчання на основі постійного розвитку критичного мислення учнів дасть змогу розвивати творчі здібності, а значить, і формувати творчу особистість учня.
         Вдало проведена робота завжди потребує значних зусиль і плідної співпраці вчителя і учня .

Бібліографія.
1.Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К.: А.С.К., 2004.
2.Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті: Навчальний посібник  
/За заг. ред. С. П. Бондар. – Рівне, Редакційно-видавничий центр "Тетіс" Міжнародного університету "РЕГІ", 2003. – 200с.
3. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. / О. І. Пометун,  Л. В. Пироженко. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 192 с.
4.Фасоля А. М. Урок в умовах особистісно-зорієнтованого навчання// Українська мова і література. – 2003. - № 46.
5.Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт.-уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. – 2007.
6.Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології. К, 2000.

12 коментарів:

 1. Ми хочемо бачити своїх учнів розумними і успішними, навчити їх вчитися - це чи не найголовніше завдання, яке ставить перед собою педагог. Тільки продуманий, послідовний, з використанням новітніх технологій урок може розвивати в учня творчість, неординарність, власне "Я". Створення ситуації успіху дає можливість навіть "слабшим" учням розкритися, реалізуватися, як особистість. Успіхів Вам, колего!

  ВідповістиВидалити
 2. Стаття дуже змістовна та цікава.Все так адже ми школа Інформаційного суспільства.

  ВідповістиВидалити
 3. Вдале поєднання елементів різних педагогічних технологій дасть хороший результат. Бажаю Вам творчих злетів!!!

  ВідповістиВидалити
 4. У творчого вчителя і учні прагнутимуть до творчості. Ваша описана методика актуальна.
  Вважаю, що Ваша робота дасть гарні результати. Бажаю Вам успіхів.

  ВідповістиВидалити
 5. Оксана Здерчук28 січня 2015 р. о 06:56

  Описана Вами методика цікава й актуальна. Згодна з тим, що використання інтерактивних технологій покращує ефективність уроку. Дякую!

  ВідповістиВидалити
 6. Стаття цікава, описана методика особливо актуальна в наш час комп"ютеризації. Позитивним є й те, що Ви приділяєте велику увагу формуванню мовлення учнів, умінню висловлювати та відстоювати власну думку. Дякую. Бажаю відмінних результатів. Наталія Ніколюк

  ВідповістиВидалити
 7. Стаття цікава,можна щось цікаве і для себе взяти. Успіху Вам.
  Тригубчак А.

  ВідповістиВидалити
 8. Корисна стаття. Цікаві вправи та сучасні технологічні новинки. Вдячних вам учнів та творчих злетів.

  ВідповістиВидалити
 9. Інтеграція різноманітних методик - найкращий підхід до викладання. Адже ми так і працюємо. Жодна технологія, мабуть, в "чистому вигляді" не діє. Інтеграція - це шлях до творчості і саморозвитку. Дякую за цікаву ідею, Людмило Олександрівно!!

  ВідповістиВидалити
 10. Олександр Чернієнко31 січня 2015 р. о 09:58

  Повністю із Вами погоджуюсь, що використання інноваційних технологій приносить бажані результати. Бажаю Вам найкращих результатів.

  ВідповістиВидалити
 11. Дуже цікаво написана стаття,читаючи її можна говорити ,що Ви творчий вчитель і ваші уроки цікаві. Бажаю творчості і хороших результатів.

  ВідповістиВидалити
 12. Безмежно дякую усім за коментарі, приємно, що прочитали, можливо, Вам стане в нагоді. Л. О.

  ВідповістиВидалити