неділя, 25 січня 2015 р.

ГРУПОВА РОБОТА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Катерина Подуфала,  вчитель математики  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів   с. Таужне  Гайворонського району  Кіровоградської області

В даній статті йдеться про  використання  інноваційних  технологій   на  уроках  математики,  які  сприяють  організації  діяльності учнів  та впливають на їх  розвиток. Показано  як  за  допомогою  даних  технологій  забезпечується  облік  індивідуальних здібностей дітей , відкриваються широкі можливості  для  виникнення  колективної  пізнавальної  діяльності.

        
          Дати дітям радість праці,
          Радість успіху  у навчанні,
Здобути в їхніх серцях почуття гордості,
Власної гідності – це перша заповідь  виховання.
Успіх  у навчанні – єдине джерело
Внутрішніх сил дитини,  які породжують енергію для
Переборення труднощів, бажання вчитися.

                                                                      В.О. Сухомлинський
Сучасний  світ  потребує  посиленого  логічного  мислення  та  швидкого  й  правильного  прийняття  рішень. У  школі  такі  якості  виховує  математика. Парадоксально,  але  чомусь  ця  наука  стала  менше  цікавити  дітей. От  і  доводиться  закохувати  дітей  у  королеву  наук -  математику.
Людина – це  саморозвивальна  система,  що  все  пропускає  через  своє  усвідомлення  і  свою  душу. Згідно  з  цим  твердженням  мають  змінитися  цінності   орієнтації  вчителя,  бо  він  повинен  уявляти,  що  перед  ним  не  просто  діти,  а  й  яскраві,  неповторні  індивідуальності,  що  їм  необхідно  допомагати  в  отриманні  та  засвоєнні    досвіду  старшого  покоління,  їх  треба  розвивати  і  цінувати.
Організація  особистісно орієнтовного навчання  вимагає розробки таких педагогічних технологій , які б  не тільки зміцнювали знання учнів а й постійно збагачували  досвід творчості та  формували б  механізм самоорганізації та  самореалізації  самих учнів. Це  вимагає  особливого підходу до вивчення математики , до виділення і моделювання таких видів діяльності , які б допомагали активізувати ставлення учнів до навколишнього світу.
Уроки математики  повинні бути насамперед  цікавими   збуджувати в учнів прагнення більше знати,  розуміти ,  підвищувати  інтерес учнів до  математики , глибше засвоювати  матеріал , формувати науковий світогляд  і критичне мислення.
Традиційне навчання нагадує гладеньку  доріжку з  якої  прибрали всі , навіть найменші камінчики ,  але  всім  добре  відомо, що навіть маленька дитина  не  йтиме  слухняно  з мамою за ручку  по найрівнішій доріжці ,  якщо поруч буде знаходитися смуга перешкод. Виходить парадокс : діти , яких  учитель  веде  рівною дорогою до знань  ідуть і спотикаються. Ми  вчителі ,  прагнемо,  щоб учню  було легко засвоїти  програмовий матеріал з математики , тобто полегшуємо його  працю,  і  в той же  час -  перешкоджаємо  процесу його  самоутвердження як особистості. Ми    не даємо  йому  можливості мати  власну думку ,  не  створюємо на уроці ситуацій  для роздумів , міркувань, досліджень . Але  учень хоче навчитися розуміти ,  він  здатний  пізнавати , порівнювати ,  аналізувати і робити висновки.
Для того  щоб  учні вчилися із захопленням , кожен урок , як  цікавий спектакль , повинен мати гарний вступ , який розкриє учням  цінність матеріалу. Важливою є позитивна установка на урок , мотивація на діяльність учнів.
Я це роблю так:
1.  Пропоную розгадати кросворд, питання якого охоплюють раніше вивчений матеріал, необхідний як базис для вивчення нової теми, а слово, яке утворюється після розгадування кросворда – є ключовим для даної теми.
2. У 5-6 класах пропоную виконання прикладів на обчислення, де кожному значенню приклада відповідає своя літера алфавіту. В кінці завдання результати прикладів записані в порядку заданому для числової компоненти, утворюють слово – математичний термін, що буде вивчатися на даному уроці. Причому, кількість прикладів має бути значно більшою за кількість літер у отриманому слові. Це не дає учневі змоги, не розв’язуючи прикладів, створити слово. Таким чином, ми повторюємо і правила обчислення і одночасно підходимо до вивчення нового матеріалу.
В практику своєї роботи  я впроваджую  такі  технології:  групової  роботи, продуктивного навчання, ігрові ,проектні , проблемного навчання,комп’ютерні , критичного мислення  та тестові.
Групові технології  потребують тимчасового  поділу класу для колективного розв’язування  колективних задач. Ця  форма роботи  краща ніж фронтальна . Вона забезпечує облік індивідуальних здібностей учнів, відкриває широкі можливості  для виникнення колективної пізнавальної діяльності. Спосіб  організації  діяльності дітей є особливим  чинником  спільної діяльності,  що справляє  могутню стимулюючу дію  на розвиток дитини. За словами  А. Маслоу ,  в людині переважають  дві  потреби - потреба в  постійному рості  та потреба бути  в безпеці , причому  переважає  саме друга. Об’єднуючи  учнів   у групи змінного складу  ,  я забезпечую їм почуття власної  безпеки, адже  тепер не учень особисто  відповідає за результати роботи ,  а вся група . Тому  сильні учні ще краще розвивають свої можливості що до  розв’язування різнорівневих завдань, організаторські здібності. Поряд  з цим слабкі учні вже не пригнічені  « комплексом  неуспішності» , вони   відчувають підтримку  однодумців , вільніше  і  впевненіше почуваються ,  включаються до роботи   своєї групи.
         Учні  всієї групи  об’єднані спільною метою і знають , що  успіх  роботи залежить від  праці  кожного -  тільки  тоді  можна досягти  особистої  мети , коли товариші по групі також досягнуть  успіху.
Переваги групової форми навчання:
1)за той самий проміжок часу обсяг виконаної роботи набагато більший;
2)висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь;
3)формується вміння співпрацювати;
4)формуються мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки між дітьми;
5)розвивається навчальна діяльність (планування, рефлексія, самоконтроль, взаємоконтроль).
Робота «в парах» дає змогу кожному учневі рідкісну можливість говорити, задавати питання. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння критичного мислення, переконання опонента; ведення дискусій, здійснює взаємооцінку рівня досягнень знань опонента.
Переваги цієї форми роботи ще й в тому, що її можна використовувати на будь-якому етапі уроку:
1)   на етапі засвоєння нових знань я пропоную учням, що сидять за однією партою, вивчити за підручником різні властивості однієї теми, а потім, застосовуючи прийом «навчаючи вчусь» учні обмінюються отриманою інформацією один з одним. (Наприклад, перший варіант вивчав правила множення степенів з однаковою основою та натуральним показником, а другий варіант – ділення). Потім відпрацьовуємо ці правила на завданнях, записаних на дошці з обговоренням;
2)   при актуалізації опорних знань застосовую прийом «Мікрофон», який дозволяє провести в парах взаємне опитування по теоретичному матеріалу з попередніх уроків або за питаннями, записаними на дошці;
3)   при закріпленні нових знань використовую прийом «Впіймай помилку», де учні по черзі один одному розповідають свої шляхи вирішення проблеми.
Пам'ятаючи слова К.Ф.Гаусса про те, що : "Математика - наука для ока, а не для вух",  також  використовую на уроках свої презентації, а та презентації виконані учнями.
При проведенні уроків намагаюся прищеплювати учням інтерес і любов до свого предмета. Вважаю, що тут важливо все: від посмішки вчителя, його доброзичливості, принциповості та вимогливості до бездоганних знань предмета, уміння його донести до розуму і серця учня.
Життя змінилось так, що необхідно використовуючи сучасні інформаційні технології, йти в ногу з життям, щоб не бути викинутими на узбіччя.
Отже,  я   намагаюсь  дотримуватись  слів   Сухомлинського: ”Будьте самі шукачами, дослідниками. Не буде вогника у вас - вам ніколи не запалити його в інших”.
Бібліографія
1.Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.
2.Науково-методичний журнал "Математика  в  школах  України", № 4, лютий 2005 р.
3.Науково-методичний журнал "Математика  в  школах  України", № 6, лютий 2006 р.
4.Науково-методичний журнал "Математика  в  школах  України", № 8, березень 2005 р.
5.Науково-методичний журнал "Математика  в  школах  України", № 27, вересень 2005 р.
6.Науково-методичний журнал "Математика", № 30, жовтень 2007 р.
7. Науково-методичний журнал "Математика", № 13-14, травень 2007 р
8.Математична  газета, №3, 2012р.
9.Державний стандарт базової і повної середньої освіти.
10.Наволокова Н.П., Андрєєва В.М. Практична педагогіка для вчителя. //Основа, Х.:, 2009, 120ст.
11.Пєхота О.М., Кіктенко А.З. та ін. Освітні технології.// Київ, «Видавництво А.С.К.», 2004, 255ст.
12.Помету О., Пироженко Л. Сучасний урок.Інтерактивні технології навчання.// Київ, «Видавництво А.С.К.», 2004, 192ст.
13.Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. (Метод проектів, комп’ютерні технології, розвивальне навчання).//Х.: Основа, 2007, 176ст.

14.Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика.  (Модульне навчання, розвиток критичного мислення). ).//Х.: Основа, 2007,125ст.

17 коментарів:

 1. Прочитавши Вашу статтю мене захопили слова Сухомлинського, які на мою думку коротко та влучно описують заповіді виховання. Використання на уроках ІКТ сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Зокрема, за допомогою презентацій на уроках можна не тільки зекономити час, а і зробити його цікавим, змістовним. Також Ви у своїй статті описуєте багато методів та прийомів, які я застосовую також, і вважаю, що вони є досить ефективними. Хочу Вам подякувати за великий обсяг цікавого матеріалу і побажати хороших учнів, позитиву та успіхів у вашій роботі.

  ВідповістиВидалити
 2. Бойко Світлана28 січня 2015 р. о 12:06

  Хочу побажати, щоб Ви і надалі крокували вперед з сучасністю, вдячних і чудових учнів.

  ВідповістиВидалити
 3. Чудовий досвід! Бажаю і надалі бути такою ж цікавою особистістю, шукачем та дослідником, яка завжди буде запалювати у своїх учнів вогник пізнання, бажання навчатися у Вас. Ірина Забіяка.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Щиро вдячна за коментар та приємні слова ! Кожна дитина повинна під час уроку почувати себе успішною , захищеною та отримувати задоволення від навчання. Використання на уроках інноваційних технологій створюють умови для активності , ініціативності, творчої діяльності учнів.

   Видалити
 4. Стаття цікава, описано багато форм роботи, які дійсно працюють на уроці. Бажаю творчих злетів і перемог.

  ВідповістиВидалити
 5. Ви завжди берете на озброєння все нове, що з'являється в методиці викладання ваших предметів. У вас на уроках завжди цікаво спостерігати, як використовуєте їх, як добре учні сприймають матеріал. Дякую Вам за гарні уроки.

  ВідповістиВидалити
 6. Дякую за гарні слова й оцінку моєї діяльності.

  ВідповістиВидалити
 7. Прочитавши вашу статтю мене зацікавили слова В.О.Сухомлинського : ”Будьте самі шукачами, дослідниками. Не буде вогника у вас - вам ніколи не запалити його в інших”. Дійсно вчитель повинен бути дослідником,шукати щось нове,цікаве і тому ви у соіїй роботі впроваджуєте новинки,якими намагаєтеся зацікавити дітей на уроках.Ваша колега Олена Злагоднюк

  ВідповістиВидалити
 8. Вікторія Дунаєвська31 січня 2015 р. о 11:15

  Дякую за цікаву статтю. Стисло, компактно описано технології, які дійсно працюють. Багато з описаного використовую на власних уроках. Використання інноваційних технологій дозволяє полегшити сприйняття інформації, створювати ситуацію успіху для учня, підняти ефективність учнівської праці, що істотно підвищує мотивацію. Бажаю нових успіхів та творчих злетів!!!

  ВідповістиВидалити
 9. Щиро вдячна Вам за коментарій.Дуже приємно.

  ВідповістиВидалити