четвер, 22 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФIЗИКИ
Валентина Янишина, вчитель фізики загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 2 м.Гайворон  Кіровоградської області


 В даній статті йдеться про використання  на уроках фізики комп’ютерних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів і вчителя. Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з фізики.Учитель сердито запитує учня, чому він щохвилини дивиться на годинник. Тому, – відповідає учень, – що я турбуюся, як би дзвоник не перервав такий разюче цікавий урок.
Інтерес до навчання зявляється лише тоді, коли є натхнення, що народжується від успіху в оволодінні знаннями, без натхнення навчання перетворюється для дітей на тягар – писав В.О.Сухомлинський.
Щоб навчити учня, треба не просто передати йому знання і вміння, а й  викликати в нього відповідну активність, пізнавальну чи практичну. На практиці ми більшу частину уроку пояснюємо, ілюструємо, запитуємо, ставимо завдання і дуже мало часу відводимо на активну пізнавальну діяльність учнів. Проблемні, дослідницькі та практичні методи використовуємо недостатньо. Звідси слабкий розвиток самостійного мислення учнів, невміння вибирати ефективні прийоми роботи з пізнавальними об’єктами та підручником.
Метою моєї роботи є використанням сучасних інноваційних технологій для підвищення активізації мислительної діяльності учнів під час навчально-виховного процесу. Цього можна досягти лише через доступне на даному етапі завдання, що підтримує впевненість у собі: повагу та визнання учня як особистості, забезпечення сприятливої морально – психологічної атмосфери в ході виконання завдань, евристичний та креативний підхід до організації навчання, тощо. Головне завдання  вчителя це перетворення діяльності учня на його самостійну діяльність. Відомо, що найкращий учитель той, хто пробуджує в учнів бажання вчитися. Тому у своїй роботі велику увагу звертаю на  взаєморозуміння, взаємоповагу, творче співробітництво – учитель-учень. Успіх у свідомому опануванні шкільної програми залежить від творчої активності учня на уроці, вміння доказово міркувати, обґрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися із вчителем.
А виховання загально-людських цінностей, орієнтує учня на звернення до навколишнього світу й до себе, на дбайливе ставлення до всього, що його оточує,на творчий пошук, саморозвиток,вміння шукати й находити своє місце в житті, бачити красу світу та людей. Звичайно, міцні знання необхідні, але важливо, щоб ці знання не стали самоціллю, а перетворювалися на засіб розвитку особистості, створили передумови до вдосконалення здібностей.  
Педагогічна інновація – це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем, прямим продуктом якого можуть бути нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи. В якості побічного продукту інновацій як процесу творчої діяльності можна розглядати зростання педагогічної майстерності самого вчителя.
Одним з пріоритетів розвитку освіти є впровадження сучасних технологій, які розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань, умінь і навичок, їх застосування у практичній діяльності, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів.
 Причин комп’ютеризації  навчання фізиці можна назвати багато. У мережі є багато програмних продуктів, які учителі можуть використати під час проведення уроків із застосуванням  нових інформаційних технологій. Подібні уроки дозволяють підвищити інтерес до вивчення предмета, активізувати їх пізнавальну діяльність, сприяють формуванню наукового світогляду.
Найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що  ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах. Однією з беззаперечних переваг засобів мультимедіа є можливість розроблення на їх основі інтерактивних комп’ютерних презентацій з фізики.
Презентація – це набір, послідовно змінюючих одна одну сторінок-слайдів, на кожній з яких можна розмістити будь-який текст, малюнки, схеми, відео-, аудіо- фрагменти, анімацію, використовуючи при цьому різні  елементи оформлення. Вони не вимагають особливої підготовки вчителя й  учня та активно залучають останніх до співпраці. На мій погляд, презентація – це зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Аналіз науково-методичної літератури та періодичних видань показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем у процесі навчання, а саме:
-використовувати передові інформаційні технології;
- змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;
- полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу  учнів;
- розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку,
- подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо; -реалізувати ігрові методи на уроках;
- здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;
- дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та коментарів;
- проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;
- організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;
 - організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.
Тому намагаюся розглянути зі своїми учнями різноманітні теми з фізики та за останній період підготували такі презентації:
Дослідження оптичних систем із змінними ре­фракційними параметрами рідкого середо­вища – 11 клас;
Електроліз та його застосування – 11 клас;
Атмосферний тиск та його значення. Досліди” – 11 клас;
Поверхневий натяг – 9 клас;
Види енергії та її збереження – 10 клас та багато інших.
Навчальний процес сьогодні повинен бути орієнтований на особистість учня і враховувати його індивідуальні особливості та здібності. Тому його потрібно будувати таким чином, щоб заохочувати учнів до самостійної творчої діяльності, метою якої є засвоєння нових знань та їхнє успішне застосування на практиці. Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти застосування комп’ютерних технологій на уроках фізики набуває дуже великого значення.
Комп’ютер з мультимедіа  в руках учителя стає ефективним технічним засобом навчання. Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори, він оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній зворотний зв’язок, тобто працює в інтерактивному режимі.
Все це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень; підвищити статус вчителя; впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології; розширити можливості ілюстративного супроводу уроку; використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку; ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів; полегшити та вдосконалювати розробку творчих робіт, проектів, рефератів, презентацій.
Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації. В результаті впровадження сучасних інноваційних технологій в школі створюється інноваційне розвивальне середовище, яке здатне вирішувати такі завдання: мотивація навчальної діяльності; проблемна креативна спрямованість, інтерактивна організація освітньої діяльності; набуття знань, умінь і навичок, як самостійного, так і колективного пошуку, постійна актуалізація їх застосування, формування нового досвіду психологічних якостей; орієнтація на особистий і колективний успіх.
Доведено, що при усній подачі інформації (традиційний урок) учень здатен за хвилину прийняти та опрацювати біля однієї тисячі  умовних одиниць інформації, а при підключенні органів зору до 100 тисяч таких одиниць!  Звісно, помилково буде думати, що чим більше комп’ютерної  наочності, тим краще. Важливо правильно організувати урок: розподілити час перегляду, опрацювання теми та закріплення. Практика показує, що, завдяки мультимедійному супроводу занять, вчитель економить до 30% навчального часу, порівняно з  роботою  біля класної дошки.
Проте  за найоптимістичнішими підрахунками фахівців лише близько 10% вчителів регулярно використовують в своїй повсякденній діяльності електронні засоби.
Я також переконана, що використання інформаційних технологій допоможе учням в підготовці до науково-дослідницьких робіт МАН та успішного складання ЗНО.
Викладання – це мистецтво, а не ремесло, у цьому – самий корінь учительської справи… вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя. Ще  А. Ейнштейн казав: “Уміє вчити той, хто вчить цікаво.
Бібліографія

1. Андрєєва В.М., Григораш В.В. Настільна книга педагога.// Х.: Основа, 2006, 352ст.
2. Бугайов О.І., Коваль B.C. Комп'ютерна підтримка курсу фізики в середній школі: реальність і перспективи / О.І. Бугайов, B.C. Коваль // Фізика та астрономія в школі. -2001. - №3.
3. Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. //Інтернет ресурси.
4. Садкіна В.І. 101цікава педагогічна ідея.//Основа, Х.:, 2009, 88ст.
4 коментарі:

 1. Використання презентацій дає змогу зробити урок цікавим та змістовним. Адже, інформація краще засвоюється тоді коли учні бачать, те про що їм розказує вчитель.
  Дякую Вам за статтю.

  ВідповістиВидалити
 2. Чудовий досвід! Бажаю і надалі бути шукачем та дослідником, який завжди буде запалювати у своїх учнів вогник пізнання, бажання навчатися у Вас. Ірина Забіяка.

  ВідповістиВидалити
 3. Ірина Береза30 січня 2015 р. о 05:43

  Прочитавши Вашу статтю взяла багато корисного для себе. Погоджуюся, що використання на уроках фізики (та й інших) комп’ютерних технологій, розширюють можливості учнів щодо якісного формування системи знань. Варто, звичайно, пам"ятати кожному педагогу, що інтерес учня до навчання з’являється лише тоді, коли в нього є натхнення. Аби навчити дитину, дійсно, слід не просто передати їй знання і вміння, а докласти зусиль для того, щоб викликати в неї відповідну активність: пізнавальну чи практичну.
  Погоджуюся з Вами й у тому, що при усній подачі інформації учень сприймає та опрацьовує набагато менше інформації, ніж тоді, коли сприймає її з використанням інформаційних технологій.
  Якщо акцентувати увагу на вислові: "Викладання – це мистецтво, а не ремесло, у цьому – самий корінь учительської справи… вічно винаходити, вимагати, удосконалюватися – от єдиний можливий курс сучасного вчителя", то переконана, що, зрозумівши його суть, кожному вчителю захочеться стати кращим, більш професійнішим. Бажаю Вам успіхів, Валентино Миколаївно!

  ВідповістиВидалити
 4. Мені подобається Ваш досвід роботи. Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації. Впровадження Вами сучасних ІКТ -технологій сприяють розвитку інтелектуальних здібностей, створюють сприятливі умови для навчальної діяльності учнів. Буду рекомендувати Ваш досвід своїм колегам. Дякую.

  ВідповістиВидалити