неділя, 25 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Алла Карташова, вчитель  початкових класів навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» с. Мощене Гайворонського  району Кіровоградської області.

В даній статті йдеться про використання  на уроках в початкових класах інтерактивних технологій. Такі заняття з проходять цікаво, продуктивно, знімають закомплексованість в учнів з різним рівнем навчальних досягнень. Головне, що відбувається розвиток творчих здібностей учнів, пізнавальних інтересів, значно зростає ефективність уроків, дає змогу створювати навчальне середовище, що допомагає учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення, виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості.


Сучасна система навчання об’єктивно зумовлює переведення освітнього процесу на технологічний рівень. На сучасному рівні розвитку цивілізації особливу роль відіграє інноваційний потенціал суспільства, що потребує людей, здатних системно й конструктивно мислити, швидко знаходити потрібну інформацію, приймати адекватні рішення, створювати принципово нові ідеї в різних галузях знання.
Інноваційність, як принцип педагогіки забезпечує умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку.
 Основним завданням учителя початкових класів на нинішньому етапі розвитку суспільства є: формування в учня певного набору компетенцій, здатності до саморозвитку.
Тому мною було прийнято рішення  в своїй педагогічній діяльності використовувати особистісно-зорієнтовані інноваційні педагогічні технології. Ефективність їх використання значною мірою залежить від того, як реалізується творчий потенціал особистості учня. Це зумовлює  появу освітніх інновацій, покликаних істотно змінити освітній процес.
У своїй роботі впроваджую інноваційні технології, поєдную групові та індивідуальні форми роботи. Застосовую  елементи  інтерактивних технологій та формування творчої особистості. Працюю над розвитком навчальних, інтелектуальних і творчих можливостей учнів початкових класів. Важливо, щоб навчальна праця приносила радість. Дитина, яка захоплена справою, яка їй до вподоби, виявляє наполегливість, силу волі, критичне ставлення до загальновідомого. В творчості дитина може реалізувати всі наявні в неї знання, уміння та здібності. Отже,  на практиці просто необхідно використовувати інтерактивні форми в цілому, або ж взявши елементи, які більш доцільні до певного класу. Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості.
Суть інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Вони найбільше відповідають особистісно-зорієнтованому підходу в навчально-виховному процесі. Адже під час їх застосування моделюють реальні життєві ситуації, пропонують проблеми для спільного розв’язання, застосовують рольові ігри. Ефективність інтерактивних технологій залежить від уміння вчителя давати завдання учням для попередньої підготовки, підбирати до уроку такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до освоєння теми, на одному занятті використовую одну-дві інтерактивні вправи, здійснюю спокійне  глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі.
Досвід підказує, що фронтальні методи роботи, які створюють ілюзію активності, поступаються місцем груповій, парній чи індивідуальній роботі, оскільки така співпраця у навчанні виховує в учнів повагу до інших, уміння дати оцінку роботи інших або висловити з цього приводу критичні зауваження, змінити свою думку у разі переконливих аргументів інших учасників спільної роботи, а це можливо при використанні інноваційних технологій.
У своїй практиці найчастіше використовуюю інтерактивні технології навчання   такі як: Робота в парах», в малих групах,« Мікрофон», «Незакінчене речення», «Мозковий штурм», «Рольові ігри».
Таку форму навчання я використовую для досягнення мети: засвоєння,
 
закріплення, перевірка знань тощо на уроках математики, читання, української мови, природознавства, починаючи з І класу.
 
Для ефективного застосування інтерактивних технологій, вчитель повинен старанно планувати свою роботу, а саме: дати завдання учням для попередньої підготовки, прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання.
Вивчаючи тему «Казки зарубіжних письменників» в 3 класі (урок читання), учні готують розповідь про письменників, складають ребуси, кросворди, малюють ілюстрації, підбирають прислів'я та приказки до казок,які  характеризують головних  героїв. За виконання діти беруться, враховуючи власні інтереси, індивідуально, в парах, у малих групах. Отже, щоб зрозуміти авторський задум, учні здобувають додаткові знання, виконують ряд творчих завдань. Їм легко визначити головну думку твору. Така робота над сприйманням художніх текстів сприяє покращенню навичок читання, викликає інтерес до цієї діяльності, формує в учнів морально-естетичні якості, розвиває їхні творчі здібності. Адже навчання молодшого школяра повинно бути цікавим, радісним і одночасно забезпечувати глибоке засвоєння програмового матеріалу. 
Під час проведення своїх уроків люблю використовувати інтерактивну технологію « Робота в парах». Ця технологія  допомагає учням :
Ø Формувати  вміння слухати іншого;
Ø Висловлювати власну думку;
Ø Приймати участь в обговоренні завдання;
Ø Вчить задавати питання;
Ø Виникає атмосфера довіри в парі;
Ø Ведеться рівноправний діалог.
Наприклад на уроках читання для розчитування використовую гру «Сороки – білобоки» (діти в парі розучують скоромовку, а потім проводиться змагання, яка пара найшвидше та найчіткіше розкаже її).

Скоро, скоро мовить Ганка                                      
Скоромовки-спотиканки.                                      
Слово в слово Слава ловко,                                    
Скоро мовить скоромовки.
                                    
На уроках української мови проводжу роботу в парах, яку називаю «Взаємодиктанти». Суть її:
1.Один із учнів пари читає диктант по реченню, а інший записує його.
2.Потім вони обмінюються, другий читає речення, а перший його записує. 3.Потім учні обмінюються зошитами та перевіряють роботу один в одного. 4.Після перевірки відкривають текст і по ньому разом перевіряють другий раз записаний текст.
5. Вкінці проводиться робота над помилками.
 Технологію «Мозковий штурм», наприклад, доцільно використовувати у невеликих за чисельністю класах, де дітей ділять на три групи: «генератори ідей», «аналітики», «відповідальні за рішення». Перші пропонують кілька різних ідей щодо виконання поставленого завдання, другі – аналізують і обговорюють запропоновані ідеї, треті –вибирають найбільш вдалу і правильну ідею. Таку технологію навчання використовую  на уроках математики, трудового навчання, природознавства, читання.
«Мозковий штурм» допомагає активізувати учнів. Діти не бояться висловлюватися. Саме цю форму роботи використовую для узагальнення вивченого матеріалу, для активізації опорних знань під час підготовки до вивчення нової теми. Наприклад, при вивченні у 3 класі теми «Будова слова», можна пропонувати такі питання:
-  Що таке основа?
-  З яких частин вона може складатися?
-  Що ви дізналися про кожну з них?
-  Як розібрати слово за будовою?
   Найулюбленіша інтерактивна вправа для мене і моїх учнів є «Мікрофон». Учні, тримаючи мікрофон, вважають себе кореспондентами, якоїсь телепередачі.
Такий метод дає можливість за короткий час почути думки багатьох учнів
 ( по черзі діти висловлюють  власну думку на ту чи іншу проблему, обґрунтовуючи її).
Даний метод частіше  застосовую підводячи підсумки уроку. Основне правило проведення: говорити може той,  у кого в руках «символічний» мікрофон»;
 Так, у 3 класі на підсумковому  уроці читання  « Казки зарубіжних письменників» було проведено цю технологію на останньому етапі уроку, наприклад на моє запитання :
- Чого навчають нас казки?
Діти давали відповіді (Бути добрим, мати добре серце. Добре відноситись до братів наших менших, співчувати та допомагати один одному та ін..).
            Саме інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, а це надає змогу учням формувати характер, розвивати світогляд, логічне мислення, зв’язне мовлення; формувати критичне мислення; виявляти і реалізовувати індивідуальні можливості. При цьому навчально-виховний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та вже отриманими знаннями; приймають альтернативні рішення, мають змогу зробити «відкриття», формують свої власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів; навчаються співробітництву.                       

   Бібліографія
1.     Фіцула М.М. Педагогіка Навч. посібник – К., Академвидав, 2005 – 560с.
2.       Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.
3.        Інноваційні технології навчання української мови та літератури / Укладач О. І. Когут. – Тернопіль: Астон, 2005. – 204 с.
 Пєхота О. М. Освітні технології: навчально-методичний посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. – К. : А.С.К., 2003. –   255 

6 коментарів:

 1. Ви праві, що інтерактивні методи дають змогу створювати навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно. Особливе місце інтерактивним методам та прийомам потрібно віддавати на уроках початкових класів. Ви гарно справляєтесь із цим. Подальших успіхів Вам і Вашим учням!

  ВідповістиВидалити
 2. Учні початкових класів добре навчаються лише за умови, коли їм цікаво, коли вони переживають хоча б невеликий успіх. Інтерактивні методи дають можливість залучити всіх дітей до навчальної діяльності та досягнути успіху як дітям так і вчителю.Дякую за цікаву статтю.Ася Безносюк

  ВідповістиВидалити
 3. Вдячна вам за ваш коментарій до моєї статті і звичайно з вами погоджуюсь , що вчитель досягне успіху в своїй роботі лише зацікавивши учнів до навчання.

  ВідповістиВидалити
 4. Так, важливо, щоб навчальна праця приносила радість малечі. Дитина, яка захоплена справою, що їй до вподоби, виявляє наполегливість, силу волі, краще навчається. В творчості дитина може реалізувати всі наявні в неї знання, уміння та здібності. Дякую за цікавий матеріал. Творчих Вам успіхів.

  ВідповістиВидалити
 5. Ви маєте рацію. Використання на уроках в початкових класах інтерактивних технологій значно підвищує ефективність уроків. Такі заняття з проходять цікаво, продуктивно, знімають закомплексованість в учнів з різним рівнем навчальних досягнень. Головне, що відбувається розвиток творчих здібностей учнів, пізнавальних інтересів, Це допомагає учням логічно мислити, формує в них зв’язне мовлення, виявляє і реалізовує їхні індивідуальні можливості. Вдячна за цікаву статтю. Успіхів Вам у реалізації творчих задумів!

  ВідповістиВидалити