вівторок, 27 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА ТА ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УЧНЯМИ БІОЛОГІЇ


Тетяна Назаренко, вчитель біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Чемерпіль Гайворонського району Кіровоградської області

У даній статті розглянуто використання мультимедіа та інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі. Мультимедіа мають унікальну можливість надавати величезну кількість корисної і цікавої інформації в максимально зручній і доступній формі. Метою застосування відеоматеріалів та презентацій є усунення прогалин у наявності  наочності на уроках. Вдале використання інтерактивних технологій у поєднанні з традиційними методами навчання  підвищує інтерес учнів до вивчення біології, зростає їх активність, посилює у них прагнення здобувати знання самостійно. На уроці створюється атмосфера співробітництва, розуміння і доброзичливості.      Головним питанням сьогодення в системі нової освіти є опанування учнями вмінь і навичок саморозвитку особистості, що значною мірою досягається шляхом впровадження інтерактивних технологій організації процесу навчання. При цьому можуть і повинні бути використані особистісно-зорієнтовані інноваційні педагогічні технології. Ефективність їх використання значною мірою залежить від того, як реалізується творчий потенціал особистості учня. Тому повинні змінитися пріоритети в діяльності вчителя. У сучасних умовах потрібно підготувати школяра до швидкого сприйняття й обробки інформації, яка надходить, успішно її відображати і використовувати.     
Нині існує безліч педагогічних технологій. Зупинюсь на декількох, які я використовую у навчально-виховному процесі.
На уроках біології я використовую мультимедіа. Мультимедіа-системи мають унікальну можливість надавати величезну кількість корисної і цікавої інформації в максимально зручній і доступній формі. Саме завдяки цьому вони знаходять все більш широке застосування в різних сферах діяльності: в науці, освіті, професійному навчанні тощо. Метою застосування відеоматеріалів та презентацій є усунення прогалин у наочності викладання в середніх загальноосвітніх закладах. Основні принципи створення відеоматеріалів з шкільного демонстраційного експерименту:
ü ілюстративність (надають педагогу можливість ілюструвати урок, але не розкриваючи зміст теми замість учителя);
ü фрагментарність (надають можливість дозовано викладати матеріал, залежно від швидкості сприйняття учнями);
ü методична інваріантність (відеофрагменти можна використовувати на розсуд учителя на різних етапах уроку, переслідуючи різні методичні цілі);
ü лаконічність (викладення більшої кількості інформації за короткий час, але ефективніше; таким чином заощаджується дорогоцінний час уроку).
Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки можуть бути використаними на різних етапах уроку:
ü мотивації як постановка проблеми перед вивченням нового матеріалу;
ü поясненні нового матеріалу як ілюстрації;
ü закріплення та узагальнення знань;
ü контролю знань.
       Будь-який фільм чи відео фрагмент уроку відрізняється логічною цілісністю, побудований на певній методиці викладання і відповідає конкретній програмі. Відео демонстрація, навпаки, фрагментарна і не пов’язана з певною методикою викладення теми. Наприклад, учитель має можливість продемонструвати чи весь дослід, чи його фрагмент. Можна прокоментувати демонстрацію, повторити запис, призупинити те чи інше зображення тощо. Досліди можна демонструвати у будь-якому порядку, оскільки вони абсолютно самостійні. Відеодемонстрацію, як і реальний дослід, можна використовувати і як демонстрацію викладеного на уроці, і як мотивацію перед вивченням нової теми шляхом створення проблемної ситуації. Також відеоматеріали можна використовувати для перевірки знань учнів.
Застосування всіх видів інтерактивних, аудіовізуальних і екранно-звукових засобів навчання спрямовано на підвищення позитивної мотивації учнів до вивчення предметів.
      На своїх уроках використовую такі інтерактивні методи навчання:
       Метод «Мікрофон» застосовую на етапі актуалізації опорних знань учнів або на етапі закріплення вивченого матеріалу. Він дає змогу кожному висловити свою думку з приводу чогось. Висловлені думки не оцінюються і не коментуються, під час виступу ніхто не має права перебивати, перепитувати. Наприклад:
Тема «Вивчення мінливості у рослин». Запитую учнів: «Яку закономірність модифікаційної мінливості ви встановили?» передаючи «символічний мікрофон, учні обґрунтовують власну відповідь.
         Метод «Мозковий штурм» застосовую на різних етапах уроку. Цей метод базується на використанні знань учнів, здобутих на попередніх уроках, він потребує від них короткої, швидкої точної відповіді, передбачає вислуховування ідей без їх обговорення.
На етапі вивчення нового матеріалу:
         В 9 класі під час вивчення теми «Зорова сенсорна система», формулюю проблему за допомогою таких питань до учнів:
«Як людина сприймає різноманітні предмети, їх колір, форму, відстань до них, рухи живих і неживих тіл?»
Учні висловлюють свої ідеї,  записують на дошці і обґрунтовують їх.
Проводиться загальна дискусія навколо висловлених ідей (правильність, доцільність, оригінальність). Вибір найкращої ідеї.
На етапі уроку узагальнення та систематизації знань використовую інтерактивну технологію «Незакінчене речення». Наприклад:
Сенсорна система, або ... (аналізатор), - це система, що забезпечує сприймання й аналіз інформації, щодо явищ зовнішнього та внутрішнього середовища організму.
Інтерактивні вправи  «Незакінчене  речення» спонукають учнів бути уважними на уроці, щоб дати правильні відповіді.
На етапі   актуалізації опорних знань:
      В 11 класі по темі «Популяція» формулюю проблему за допомогою таких питань до учнів:
- поясніть, від чого залежить ступінь відокремленості популяцій?
- назвіть чинники, які впливають на чисельність популяції?
- поясніть, яким чином особливості життєвого циклу організмів упливають на характер популяційних хвиль?
Етап узагальнення та систематизації знань:
При вивченні теми: «Мінливість у рослин» пропоную питання підсумкового характеру:
- які закономірності модифікаційної мінливості вами встановлено?
- про що свідчить довжина варіаційного ряду?
- чому об’єкти дослідження з однаковим генотипом відрізняються один від одного за зовнішніми ознаками, фенотипом? Відповідь обґрунтуйте.
        Таким чином, інтерактивне навчання – це така форма пізнавальної діяльності, яка створює комфортні умови для навчання учня, за яких учень відчуває свою необхідність, розвиває свої здібності і нахили, набуває впевненості, виробляє навички спільної роботи в групі, колективі, формує комунікативні компетентності.
Ефективність інтерактивних технологій залежить від уміння вчителя:
- давати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, обміркувати, виконати самостійні підготовчі завдання;
- відбирати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до освоєння теми;
- під час інтерактивних вправ давати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконали його;
- проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, не пов'язаних з інтерактивними завданнями.
        Вдале використання інноваційних технологій у поєднанні з традиційними методами навчання  підвищує інтерес учнів до вивчення біології, зростає їх активність, посилює у них прагнення здобувати знання самостійно. На уроці створюється атмосфера співробітництва, розуміння і доброзичливості.
Бібліографія
1.   Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. метод. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
2.  Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. – К.: Просвіта; 2000.-368с.
3.  Химинець В.В., Інноваційна освітня діяльність. – У.: Інформаіно-видавничий центр ЗІППО,  2007. – 364с.

2 коментарі:

  1. Інноваційні методи навчання допоможуть активізувати процес отримання знань, розвивати самостійність та компетентність учнів.

    ВідповістиВидалити
  2. Дякую за цікаву статтю! Бажаю творчої наснаги!

    ВідповістиВидалити