четвер, 29 січня 2015 р.

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ


Сергій Муржак, вчитель трудового навчання загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів села Хащувате Гайворонського району Кіровоградської області

В статті розповідається про комп’ютерні технології, які вчитель може використовувати на уроках трудового навчання.


Перехід від індустріального до інформаційно -технологічного суспільства зумовлює необхідність перебудови всієї системи освіти, змінює освітні потреби щодо підготовки й розвитку сучасного спеціаліста, мобільність якого залежить від володіння інформацією та здатності до обміну нею, комунікативності, самостійного набуття необхідних для професійної діяльності знань, умінь, навичок.
Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, будь-яких електронних пристроїв), а отже, поява нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі.

Нові інформаційні технології навчання - це сукупність методології та технології навчання, в основу якої покладено використання комп’ютерних навчальних програм, електронних посібників і підручників, що забезпечують інтерактивний програмно-методичний супровід навчального процесу і є однією з форм реалізації мети та змісту сучасної парадигми гуманізованої освіти.
Комп’ютерні технології, увібравши в себе елементи різних методик (особистісно-орієнтованого, розвивального, проектного навчання)  надають кожному школяреві, спираючись на його інтереси, здібності, особисті цінності й суб’єктивний досвід, можливість самореалізації в пізнавальній та інших видах діяльності, створюють комфортні умови для самовизначення особистості в інформаційному суспільстві.
Розглянемо певні ІКТ, які можна використати на уроках трудового навчання.
Цей вид роботи застосовують, головним чином, для вивчення нового матеріалу, що дуже нагадує презентацію нового матеріалу вчителем або в підручнику.  Види інтерактивних занять: індивідуальна робота з учнями, робота в парах, робота в малих групах.
Усі ці види інтерактивного навчання можна реалізовувати на уроках трудового навчання, що дає змогу покращити якість роботи, активність учнів на уроках та їхню зацікавленість, що забезпечує підвищення результатів навчального процесу. Високоякісні програми активізують роботу учнів у режимі «запитання - відповідь» протягом усієї презентації нового матеріалу. Кожне запитання, яке ПК виводить перед учнем на дисплей, контролює розуміння матеріалу, а відповідь учня знову ж таки викликає адекватну реакцію комп’ютера. Комп’ютер аналізує відповіді, і на основі цих даних визначає подальші відповідні індивідуальні види діяльності, наприклад: допоміжна інформація в разі виникнення труднощів у розумінні матеріалу, детальніший розгляд теми, що зацікавила, або можливість повторити чи пропустити певний розділ цього заняття.
Наступний вид застосування комп’ютера на уроках, що теж має тривалу історію, - це різноманітні комп'ютерні вправи. Цей вид діяльності спрямований на практичне застосування та відпрацювання відповідних умінь і навичок на основі попередньо вивченого теоретичного матеріалу. Від підручника чи навчального посібника сучасні комп’ютерні програми, як відомо, відрізняються інтерактивністю. Отже, дуже корисним є те, що вчитель або учень (залежно від навчальної ситуації) можуть вільно розширювати комплекс вправ, доповнювати його.
Комп’ютерні вправи можна використовувати зокрема під час тематичного опитування, складання технологічних карт, вибору індивідуального дизайну виробу тощо.
Третім видом є комп'ютерні симуляції та ігри. Це модель реальної або уявної ситуації, де учневі відводять головну роль у її вирішенні. Учень має адекватно застосовувати свої знання з техніки або технології виробництва для того, щоб викликати певні наслідки, спрямовані на розв’язання поставленого завдання.
Дуже часто симуляції та ігри використовують під час вивчення особливостей професійної діяльності, скажімо, на виробництві, у бізнесі або медицині.
Також ігри застосовують для розвитку, наприклад, уваги, сконцентрованості, просторового мислення, уяви, чіткості координації рухів, уміння розподіляти увагу тощо. Ці якості сприяють підвищенню ефективності роботи на уроках трудового навчання та в подальшій діяльності людини, пов’язаній із вибором професії.
Використання мультимедійних технологій у навчанні дає змогу для справжнього технологічного прориву в організації та практичній реалізації навчального процесу.
На сьогоднішній день мультимедійні програми широко застосовують у різноманітних галузях завдяки різноплановій спрямованості: довідники, енциклопедії, репетитори з різних предметів, навчальні, демонструвальні програми тощо.
За належного програмного й технічного забезпечення використання мультимедійних програм па уроках призведе до поліпшення знань учнів, розширить їхній світогляд, надасть можливість спостерігати явища та процеси, які на звичайному уроці продемонструвати неможливо. Наприклад, учні сьомого класу нашої школи працювали над колективним творчим проектом «Дослідження народних ремесел села Хащувате». На основі відзнятих відеоматеріалів   був створений фільм про народних майстрів рідного села.
Значно можуть полегшити роботу вчителя та виявити реальний рівень знань учнів тестові програми.
Використання  електронних тестів, наприклад, на основі ресурсу програми Adobe Captivate дає змогу перевірити наскільки учні засвоїли вивчений матеріал.
Усе це стосується проблеми використання ПК на уроках взагалі й під час занять із трудового навчання, а також для реалізації профорієнтаційної діяльності.
Участь школярів у трудовій діяльності створює можливість ознайомити їх із сучасною (у тому числі й комп’ютерною) технікою та шляхами її використання в конкретному виробництві. Використання ПК у трудовому навчанні пов’язане з розв’язанням низки дидактичних завдань, спрямованих на підвищення рівня навчання й виховання на уроках із цієї дисципліни.
Школярі мають якомога частіше використовувати комп’ютерну техніку, звертатися до неї за допомогою, учитися розуміти її значення в підвищенні продуктивності та культури праці.
Залучаючи школярів до трудової діяльності, виконання якої пов’язане із застосуванням ПК, маємо змогу ознайомити їх із аналогічним його використанням у промисловості, підняти рівень техніко-технологічного забезпечення операцій, що виконують учні, провести контрольне опитування з певної теми або розділу.
         Ефективність використання комп’ютера визначають ще й за тим, що його застосування скорочує час на вивчення цієї теми за програмою. ІТК вивільняє час для трудової діяльності, дає змогу учням ліквідувати прогалини в знаннях, повернутися до вивченого раніше матеріалу.
Отже, досвід свідчить, що ПК на уроках трудового навчання доцільно використовувати в режимі навчання, тренування та контролю.
Бібліографія
1.     Створення електронних навчальних ресурсів та онлайнове навчання: [Навч. посіб.] / В. С. Березовський, І. В. Стеценко, І. О. Завадський. — К.: Вид. група ВНУ, 2011.
2.     Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / Ред. В.М. Мадзігон та Ю.О.Дорошенко. – К.: Наукова думка, 2003.
3.     Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група ВНV, 2006.
4.     Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К.: А.С.К., 2006.
5.     Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр «Просвіта», «Книга пам’яті України», 2000.

3 коментарі:

 1. Щиро дякую за змістовну статтю! Використання ІКТ в навчальному процесі дає можливість учням отримати велику кількість інформації за короткий час та сприяє підвищенню інтересу до навчання. Бажаю творчих успіхів!

  ВідповістиВидалити
 2. Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, будь-яких електронних пристроїв), а також, поява нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі. Дуже добре, що Ви використовуєте їх на уроках трудового навчання.Використання ресурсу програми Adobe Captivate дає широкі можливості для творчого зростання вчителя.

  ВідповістиВидалити
 3. Олександр Чернієнко31 січня 2015 р. о 09:37

  Використання комп'ютерних технологій на уроках трудового навчання є дуже актуальним. Адже Ви та Ваші колеги - вчителі трудового навчання є тим першим поштовхом для молодого покоління у світ інформаційно-технологічного суспільства.

  ВідповістиВидалити