неділя, 25 січня 2015 р.

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

Наталія Подуфала,  вчитель фізики та інформатики загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів с. Таужне Гайворонського району Кіровоградської області

 Національна система освіти у своєму розвитку не тільки спирається на внутрішні сили, але й значною мірою зазнає впливу факторів зовнішньої економічної і політичної ситуації, культурної глобалізації. Усе це актуалізує пошук змісту напрямків модернізації освіти в Україні.

     Одним із перспективних шляхів реформування загальної середньої освіти є реалізація основних положень компетентнісного підходу.
 Інноваційна педагогічна діяльність, пов’язана з відмовою від відомих штампів, стереотипів у навчанні, вихованні і розвитку особистості учня, виходить за межі діючих нормативів, створює нові нормативи
особистісно-творчої, індивідуально спрямованої діяльності вчителя, розробляє педагогічні технології, що реалізуються в цій діяльності.
     В даній статті йдеться про використання комп’ютерного тестування на уроках фізики, що допомагає  вчителеві  активізувати вивчення фізики і цим самим дає можливість учням брати активну участь у процесі.
На відміну від звичайних технічних засобів навчання ІКТ дозволяють не лише забезпечувати того, що навчається великою кількістю готових, строго відібраних, відповідним чином організованих знань, але і розвивати інтелектуальні, творчі здібності учнів, їх уміння самостійно придбавати нові знання, працювати з різними джерелами інформації. Використання ІКТ на уроках фізики дозволяє інтенсифікувати діяльність учителя і школяра; підвищити якість навчання предмету; відбити істотні сторони фізичних об'єктів, зримо втіливши в життя принцип наочності; висунути на передній план найбільш важливі (з точки зору учбових цілей і завдань) характеристики об'єктів, що вивчаються.
Комп'ютеризація навчання фізиці має свою специфіку. З одного боку, учителеві фізики легше досягти ІК-компетентності внаслідок того, що він технічно розвинений, постійно має справу з приладами, розуміє фізичні основи роботи ЕОМ. Фізики, що вчаться на уроках, привчені до самостійної пізнавальної діяльності: виконують багато лабораторних робіт, фронтальних дослідів, спостерігають демонстраційні експерименти, вирішують різного виду завдання, виконують творчі, дослідницькі завдання. Навчання фізиці завжди було у професіонала-учителя проблемним, евристичним. Іншими словами, спеціальний "пізнавальний фон" для роботи з комп'ютером потенційно є. Століття комп'ютерних технологій набирає оберти і вже, мабуть, немає жодної області людської діяльності, де вона не знайшла б своє застосування. Педагогічні технології не залишилися в стороні від загального процесу комп'ютеризації. Тому, я вважаю, що використання інформаційних і комунікаційних технологій в навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти. Сьогодні необхідно, щоб кожен учитель по будь-якій шкільній дисципліні міг підготувати і провести урок з використанням ІКТ, оскільки тепер учителеві трапилася нагода зробити урок яскравішим і захоплюючим.  Використання ІКТ дозволяє зануритися в інший світ, побачити його своїми очима, стати як би учасником того або іншого свята, традиції. Можливості комп'ютера можуть бути використані в предметному навчанні в наступних варіантах:
·       повна або часткова заміна діяльності учителя;
·       фрагментарне, вибіркове використання додаткового матеріалу;
·       використання діагностичних і контролюючих матеріалів;
·       виконання домашніх самостійних і творчих завдань;
·       використання ігрових і цікавих матеріалів;
·       використання Інтернет-мережі.
Я на своїх уроках  досить часто  використовую комп’ютер на усіх етапах процесу навчання: при поясненні нового, закріпленні, повторенні матеріалу використовую презентації, під час перевірки  контролю знань використовую комп’ютерне тестування.  Тести складаю різнорівневі відповідно до теми повторення чи закріплення вивченого матеріалу.
Сучасне  тестування  передбачає  використання  комп’ютерних  тестів,  які повністю  виключають  ручну  перевірку  знань  викладачем.  Теорія  тестів  була досить широко розроблена у другій половині XX ст.. Правильно побудовані тести дають об’єктивну картину знань, отриманих учнем.
Самоконтроль – одна  з найважніших  складових навчального  процесу.  Перевірка знань учнів  здійснюється  у вигляді контрольних  робіт,  тестування  і т.д. На їх підготовку, проведення і аналіз результатів учителем витрачається багато часу . Існує багато  комп’ютерних систем контролю, але у школах не має можливості їх проводити через відсутність програмного середовища та наявності складених тестових завдань на ПК 
Систематичне, об'єктивне, автоматичне тестування під час уроку стимулює учнів до стабільної підготовки домашніх завдань та регулярного повторення пройденого матеріалу перед уроком . Після завершення тестування його результати обговорюються як індивідуально, так і колективно в класі або дистанційно.
Застосування мною на уроці комп'ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволяє за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння  матеріалу, що вивчається у всіх учнів і своєчасно його скоректувати. При цьому є можливість вибору рівня складності завдання для конкретного учня .
Для учня важливо те, що  після виконання тесту (коли ця інформація ще не втратила свою актуальність), він отримує об'єктивний результат із зазначенням помилок, що неможливо, наприклад, при усному опитуванні.
У нашому комп’ютерному класі працюю за деякими тестовими програмами: тестова програма MyTest X,  створюю тести у редакторі Word .
 Я пропоную  тестові завдання з фізики для 8 класу. Ось деякі з них складенні за допомогою : тестової програми MyTest X
Тест № 1 Механічний рух
1.  Мотоцикліст проїхав 20 км за 45 хв, а потім пройшов 10 км за 15 хв. Яка була його середня швидкість на всьому шляху?
2.  Швидкість у даній точці траєкторії у даний момент часу називають …
3.  Нерівномірним рухом називають рух, при якому тіло проходить...
4.  Прямолінійним рівномірним рухом називають такий рух, при якому тіло ...
5.  У міжнародній системі одиниць швидкість вимірюється у...
6.  З якою швидкістю рухався літак , якщо за 12с він подолав шлях 1200м?
7.  Шлях це-
8.  Лінію , яку описує тіло під час механічного руху, називають...
9.  У якому з наведених прикладів тіло можна розглядати як рух матеріальної точки?
10.  Матеріальна точка це...
11.  Відносно чого перебуває у русі книжка у вагоні поїзда, який рухається
12. Механічний рух  - це...
  За допомогою  текстового редактора створюю  документи, які поряд із текстом можуть містити елементи керування, що використовуються у  діалогових вікнах (текстове поле, прапорці, перемикачі, поля зі списками). Відкривши такий документ у програмі Word , учень може  вводити текст у поля, встановлювати прапорці, вибирати потрібні елементи зі списку.
Вставляючи у документ відповідні елементи керування, я створюю тестові завдання кількох типів:
·        з відкритою відповіддю ;
·        з кількома правильними відповідями;
·        з однією правильною відповіддю;
·        на впорядкування елементів списку.
Основною особливістю використання таких текстових завдань є автоматична перевірка.
Тест № 8 Теплові двигуни
1.Усі теплові машини, незалежно від їх будови й призначення , поділяють на два типи
Запишіть відповідь:      
2. Тепловими двигунами називають
Вкажіть порядок послідовності :
 внутрішня енергія палива
  на механічну енергію
  машини, в яких
 перетворюється
3. До теплових двигунів належать:
1) парова машина;
2) двигун внутрішнього згоряння;
3) парова турбіна;
4) газова турбіна;
5) реактивний двигун;
4. Перший поршневий двигун внутрішнього згоряння створив у
 1860 р. французький інженер...     
5.Вперше можливість і необхідність використання реактивних двигунів для запуску літальних апаратів у космічний простір обґрунтував у 1903 році ...     
6.Правдиве твердження чи хибне?
1.Під час роботи теплові двигуни не викидають в атмосферу шкідливі речовини .
2. Речовини, що викидають теплові двигуни, з’єднуються з атмосферною вологою й утворюють кислоти .
3.Збільшення кількості машин призводить до надмірного забруднення атмосфери вихлопними газами .
4.Найефективніший спосіб боротьби із забрудненням - заміна двигунів на електричні,  використання енергії Сонця, вітру, Землі .
5. Найефективніший спосіб боротьби із забрудненням - збільшення кількості машин .
7.Закон збереження та зміни енергії:
Вкажіть порядок послідовності:
1)вона тільки перетворюється
2) при цьому повне значення її зберігається
3) і не створюється з нічого
4) з одного виду на інший ,
5) енергія не зникає  
8.Правдиве твердження чи хибне?
1.Швидкість випаровування залежить від виду речовини.
2. Швидкість випаровування не залежить від площі поверхні рідини .
3. Швидкість випаровування залежить від наявності потоків повітря і його вологості .
4.Кількість теплоти, яка потрібна для випаровування рідини при температурі кипіння, не залежить від маси рідини.
5.Кількість теплоти, яка потрібна для випаровування рідини при температурі кипіння, залежить від роду речовини.
9. Тепловим рухом називають       
10. Кількість теплоти –це фізична величина      
Отже, сучасні технології навчання фізики сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, використання  комп’ютерного тестування  на уроках фізики робить заняття більш насиченими та цікавими.

Бібліографія

1.     Використання інформаційних технологій на уроках фізики. //Бібліотека журналу Фізика в школах України. – Основа, 2007, 200ст.
2.     Використання інформаційних технологій на уроках фізики в основній школі. //Інтернет ресурси.
3.     Мельник Л.С. Формування ключових компетентностей методами інтерактивного навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №5, 32ст.
4.     Сіденко О.М. Застосування сучасних ІКТ під час проведення фізичного практикуму. Використання прикладного програмного забезпечення на уроках фізики з метою підвищення рівня навчання. //Фізика в школах України. – Основа, 2008, №4, 32ст.

5.     Лукашик В. І. Збірник запитань і задач з фізики. К: Радянська школа, 1991.

10 коментарів:

 1. Інноваційні технології у виховній роботі вчителя, класного керівника сприяють позитивній мотивації учнів до пізнавальної та виховної діяльності, створюється атмосфера довірливих, дружних відносин між учнями, вчителями та батьками.

  ВідповістиВидалити
 2. Стаття цікава та корисна для всіх педагогічних працівників . Одним із завдань повсякденної вчительської праці є необхідність здійснювати контроль знань учнів. Форми контролю, вживані вчителями, дуже різноманітні, але найчастіше використовуються письмовий або усний опити. На жаль, ці форми не позбавлені недоліків. При проведенні усного опиту – це відносно велика витрата часу уроку при невеликій кількості оцінок, що виставляються, при проведенні письмових робіт кількість оцінок зростає, але багато часу йде на перевірку. MyTestX - система програм для створення і проведення комп'ютерного тестування, збору і аналізу їх результатів. Тестування — справедливіший метод, воно ставить всіх учнів у рівні умови, як в процесі контролю, так і в процесі оцінки, практично виключаючи суб'єктивізм викладача. Я використовую дану програму та раджу всім читачам звернути спробувати MyTestX . Вона проста у використанні. Дякую Вам за статтю! Подальших Вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 3. Ваша стаття є досить цікавою та актуальною, оскільки в навчальному процесі використання комп’ютерів розвиває логічне мислення учнів, формує навички планування своєї діяльності, змінює погляд учнів на питання контролю й самоконтролю. Також допомагає реалізувати принцип особистої зацікавленості учня в засвоєнні матеріалу підвищує якісний рівень підготовки учнів до уроків й багато інших принципів розвиваючого навчання. Дуже рада,що Вам вдається творчо працюватиі і мати високу результативність! Впевнена,що до цього привели наполеглива праця,здібності та покликання! Хай щастить і надалі! Вдалого творчого пошуку і наснаги!

  ВідповістиВидалити
 4. Тетяна Стародуб29 січня 2015 р. о 02:36

  Дуже гарна стаття. Ваша стаття свідчить про фахову майстерність вчителя. Використання ІКТ на уроках дійсно робить уроки яскравішими і захоплюючими.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за коментарі. Дійсно такі уроки цікаві всім учням. Навіть учні з середнім рівнем знань краще працюють на уроці де використовується ІКТ.

   Видалити
 5. Використання комп'ютера для контролю знань робить цей важливий елемент навчального процесу об'єктивним, ефективним і, як не дивно, цікавим для учнів. Я часто використовую ПК, як друкарську машинку для виготовлення дидактичних матеріалів для перевірки знань учнів. Тепер, користуючись Вашими здобутками, використаю його для складання тестів в MyTestX. Дякую.

  ВідповістиВидалити