субота, 3 січня 2015 р.

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З БІОЛОГІЇ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ НА УРОКАХ ПРИЙОМІВ ЕЙДЕТИКИ ТА МНЕМОТЕХНІКИ

Оксана Красножон, вчитель біології та хімії загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів с.Солгутове  Гайворонського району Кіровоградської області

Анотація. Оволодіння предметною компетентністю щодо навчального предмета «біологія» забезпечує формування міцних і глибоких знань про будову, функціонування, екологію, еволюцію біологічних систем на різних рівнях організації; розвиток пізнавальних інтересів учнів, інтелектуальних і творчих здібностей тощо. Отже, перед учнем постає проблема: якомога краще засвоїти великий обсяг інформації, і це йому не завжди під силу. Часто ми стикаємося з такою трудністю – чим більше учитель вимагає, контролює, перевіряє, тим гірше дитина запам’ятовує матеріал. Виникає необхідність підвищення ефективності сучасного уроку. В даній статті розглядаються прийоми, що дозволяють полегшити запам’ятовування учнями навчального матеріалу.


Спостерігаючи за своїми учнями протягом 17 років помітила появу певних труднощів, пов’язаних із сприйняттям, запам’ятовуванням та відтворенням інформації. Зрозуміло, що стрімкий науково – технічний прогрес вніс свої корективи у розумові процеси дітей. Але не слід забувати також про те, що основою психічних процесів є кора півкуль великого мозку, а її функції спеціалізовані асиметрично. Тобто дітей (як і дорослих) за домінуванням півкуль можна розділити на правопівкульних та лівопівкульних (існують ще амбідекси – люди з рівномірним розвитком півкуль, але це дуже рідкісне явище). Проаналізувавши традиційні методи навчання, я зрозуміла, що більшість з них орієнтовані на лівопівкульних дітей, тобто на тих, кому легко встановлювати логічні зв’язки, аналізувати, працювати з деталями. В той час як правопівкульні діти – ті, яким притаманне образне мислення, творчість, цілісне сприйняття , – залишаються поза увагою. Зрозуміло, що в процеси сприйняття та запам’ятовування матеріалу у правопівкульних і лівопівкульних відбуваються  по різному.
Я спробувала на своїх уроках застосовувати різноманітні методи та прийоми, що полегшують сприйняття, запам’ятовування та відтворення різними учнями навчального матеріалу з біології. Вони ґрунтуються на основних фактах про роботу людської пам’яті та теорії функціональної спеціалізації півкуль.
Використання наочності настільки максимально, наскільки це можливо на уроці. Яскраві чіткі зорові образи збуджують цікавість учнів і надовго залишаються у пам’яті дитини. Слід проаналізувати якість ілюстрацій, що використовуються на уроці – чи сприймають сучасні діти зображення на старих пожовклих таблицях? Або малюнки у підручниках – чи завжди вони відповідають всім вимогам? Але сучасний учитель знає вихід – це використання ІКТ. На своїх уроках я застосовую різноманітні презентації, малюнки, фотографії живих об’єктів, відео фрагменти. Особливо ефективною є флеш-анімація. Такі невеликі анімаційні ілюстрації допомагають уявити природні процеси. Наприклад, натрій – калієвий насос, фотосинтез, дихання, рух крові, фагоцитоз тощо. Цікавими є віртуальні екскурсії, фільми про заповідні куточки нашої країни, які можна демонструвати як під час позакласних заходів, так і під час навчальної практики.
Чітке структурування матеріалу, виділення логічно – змістових складових. Сприйняття навчального матеріалу учнями повинно відбуватися різними способами (аудіально, візуально, кінестетично)

Пропоную наступний алгоритм опрацювання термінів, понять:

-         вступ (коротка бесіда, що актуалізує опорні знання, аргументує, мотивує учня, готує до засвоєння нового)

-         зачитування учнем вголос визначення із підручника (або іншого джерела);

-         читання визначення мовчки кожним учнем;

-          логічний аналіз визначення (відповіді на короткі запитання);

-         запис визначення у вигляді опорно – логічної схеми;

-         відтворення визначення;

Наприклад, засвоюємо визначення  «обмін речовин»:

Актуалізуюча бесіда: Як ви розумієте слово «обмін»? Що таке речовина?

Слухаємо визначення, а потім читаємо мовчки.

Обмін речовин – це сукупність процесів надходження, перетворення необхідних речовин та виведення непотрібних речовин.

Після читання задаю питання: Що таке обмін речовин ? (сукупність процесів) Яких процесів? (надходження, перетворення та виведення) Що отримує організм в результаті? (потрібні речовини) Чого позбавляється? (непотрібних речовин)

Пропоную учням відтворити самостійно визначення.

Даний підхід дозволяє задіяти різні види образної пам’яті – слухову, зорову, а також логічно – змістову .
Застосування таких прийомів роботи з термінами, що активізують розумові процеси.

-         Обов’язковий переклад іншомовних слів, префіксів;

Наприклад,  цитокінез – «цито» – клітина, «кінезіс» – рух ( з грец.)

Комплементарність – «комплементум» – доповнення (з лат.)

Ксилема – «ксилон» – зрубане дерево ( з грец.)

Асоціюючи термін із відомим словом та образом, що за ним стоїть, учень легко його запам’ятовує .

Застосування фонетичних асоціацій.

Наприклад, для учнів є проблематичним запам’ятовування термінів «антеридій» та «архегоній».

Антеридій – чоловічий гаметофіт («антерос» – квітучий); архегоній – жіночий гаметофіт («архе» – початок, прадавній). Асоціація – «стара жінка та квітучий чоловік» допоможе учням запам’ятати визначення.
Застосування ейдос – конспектів, які створюємо разом з учнями. Їх особливістю є наявність позитивних цікавих образів, що ілюструють ті чи інші біологічні процеси.

Пропоную приклад такого конспекту з теми «Життєві цикли вищих спорових рослин».
Застосування акровербального методу, тобто асоціативних фраз.

Наприклад, учневі потрібно запам’ятати, в чому полягає принцип комплементарності у побудові дволанцюгової молекули ДНК. Тобто: напроти аденілового нуклеотиду розташовується тимідиновий, а напроти гуанілового – цитозиновий.  Пропоную учням фразу: «А Ти ГуЦулочка».

Або речення: «Маленький Василько З Маленьким Юрком Співають Народних Пісень» - допоможе п’ятикласникам запам’ятати порядок розташування планет Сонячної системи.

Ще приклад : засвоєння послідовності фаз мітозу з допомогою виразу «про – ме – ана – те» (профаза, метафаза, анафаза, телофаза)
Створення ейдетичних образів, тобто уявних картин, що ілюструють певні біологічні процеси та явища. Вони можуть бути реальними і нереальними, але обов’язково позитивними та яскравими.

Наприклад, засвоєння матеріалу, що стосується впливу симпатичного та парасимпатичного відділу нервової системи на внутрішні органи. Відомо, що цей вплив протилежний – якщо симпатичний відділ прискорює серцебиття, то парасимпатичний сповільнює. Помітила, що при виконанні тестових завдань з теми «Нервова система», учні невпевнені у відповідях, часто допускають помилки.

Пропоную учням уявити «симпатичну» людину, що злякалася. Потім деталізуємо образ такої людини: шкіра бліда (звуження судин)очі широко розкриті (зіниці розширені);в роті пересохло (зменшення секреції слинних залоз);дихання часте (прискорення частоти дихальних рухів);серце сильно б’ється (збільшення сили та частоти серцевих скорочень);живіт спазмований (сповільнення перистальтики кишечника).
Створення кінестетичних образів. Здебільшого застосовую на уроках природознавства у 5 класі. Це фізкультхвилинки, що виконують функцію не лише розвантаження учнів, але й закріплення навчального матеріалу, створення умов для міцного запам’ятовування.

Наприклад, під час вивчення теми «Речовини. Властивості речовин» пропоную учням під час фізкультхвилинки об’єднатися у 3 групи та уявити себе частинками речовини: 1-а група – твердої, 2-а – рідкої, 3-я – газоподібної. Завдання для груп: продемонструвати вказаний стан речовини з урахуванням відстаней між частиками та можливостей їх руху (малюнок 2).

Подібним чином ілюструємо явища «Дифузія», «Чисті речовини та суміші», «Колообіг води», «Рух планет навколо Сонця» тощо.

Учні з радістю виконують поставлені завдання, досягають розуміння природних процесів та їх запам’ятовування на фоні позитивних емоцій.


Бібліографія
1.     Айзенварг Л.Г., Айзенварг М.Л. Ейдетика. Електронний ресурс/ Режим доступу: http://do100verno.com.ua/blog/tag/10
2.     Бесєдіна А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості учня // Рідна школа. – 2009. – № 2-3. – С. 61-62.
3.     Винославська О.В. Психологія :навчальний посібник. – К.: ІНКОС, 2005. Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/part2/2301.html
4.     Генкал С. Е. Структурно-організаційна модель профільного навчання біології  // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2013, № 4 (30).
5.     Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти. Електронний ресурс / Режим доступу : www.mon.gov.ua
6.     Конспект лекцій із загальної психології. Електронний ресурс/ Режим доступу: http://pidruchniki.com/1584072016173/psihologiya/zagalna_psihologiya

7.     Эйдетика в современных технологиях обучения. Електронний ресурс/ Режим доступу:  http://neuch.org/interest/jejjdetika-v-sovremennykh-tekhnologiyakh-obuch

30 коментарів:

 1. Відповіді
  1. Щиро дякую за представлений у статті досвід. Для учнів сьогодні є проблемою сприйняти і запам’ятати багато інформації та ще й не тільки з одного навчального предмета. Саме уява, образне мислення допоможуть вирішити це питання. Напередодні переглянула матеріали на Вашому блозі, зокрема майстер-клас у слайдах. І тепер, читаючи дану статтю, я можу легко уявити творчу атмосферу, активну діяльність учнів на Ваших уроках. Творчих злетів Вам і Вашим вихованцям!

   Видалити
  2. Дякую за авторитетну оцінку! Як виявилось - все геніальне - просто) Цю ідею мені підказали учні)

   Видалити
 2. Дуже цікава стаття ! Буду знайомитись з методами та технологіями прийомів мнемотехніки. Дякую.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Мені було дуже цікаво працювати над цим матеріалом, адже він практичний!

   Видалити
 3. Досвід є актуальним, бо дає можливість допомогти учню добре і цікаво вчитися. А цікаво, це коли просто і зрозуміло кожному, коли все вдається, коли дитина не відчуває навантажень, а просувається сходинками пізнання легко і з радістю.Дякую за статтю

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую за авторитетену оцінку! Цікавість+емоції+уява = формула успішного засвоєння матеріалу)

   Видалити
 4. Стаття мені видалася цікавою тим, що містить практичний матеріал. Гарно пояснено особливості навчання дітей з домінуванням лівої та правої півкулі. З досвіду знаю, що учні добре запамятовують навчальний матеріал з використанням мнемотехніки.
  Оксано Вікторівно, в березні в Казавчинській школі планується семінар вчителів біології. одним з пунктів мого виступу на ньому буде "Використання мнемонічних прийомів на уроках біології та хімії"; звичайно з практичними прикладами. Запрошую вас виступити з вашими напрацюваннями. Думаю, що це буде цікаво, як молодим колегам так і досвідченим.
  А. Мацібора.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Дякую, Ася Іванівно, за запрошення) Якщо це буде доречним, із задоволенням виступлю! 13 лютого у нашій школі даю майстер - клас з даної проблеми (для вчителів хімії). За матеріалами конкурсу "Учитель року". Приєднуйтесь! А взагалі, якщо є однодумці, то слід створювати творчу групу!

   Видалити
  2. Ось посилання на мій блог, де є матеріали до майтер - класу: http://krasnozhonblog.blogspot.com/

   Видалити
 5. Дякую за представлений матеріал у даній статті. Неодмінно буду використовувати у роботі такі технології.

  ВідповістиВидалити
 6. Застосування різноманітих презентацій, малюнків, фотографій, відео фрагментів, флеш-анімацій є надзвичайно ефективним.
  Дякую Вам за досвід, буду використовувати у своїй роботі.
  Віталій Оченаш

  ВідповістиВидалити
 7. Чудова стаття! Ви просто, молодчина, Оксано Вікторівно! Успіхів Вам і натхнення та цікаві хімічні ігри в дарунок http://newtonew.com/blog/posts/212.

  ВідповістиВидалити
 8. Використання ейдетичних та мнемонічних прийомів з метою вдосконалення процесу запам’ятовування різних видів інформації - це дуже цікаво.Бажаю успіху.
  Тригубчак А.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Ірина Родікова29 січня 2015 р. о 08:50

   Дуже дякую за цікаву і змістовну статтю. Використаю ваш досвід у своїй роботі . Бажаю творчих успіхів!

   Видалити
  2. Цікаво було б дізнатися ваші враження від застосування прийомів ейдетики на практиці.

   Видалити
  3. Залюбки поділюся досвідом, а Вам, Аліно Михайлівно, бажаю творчого натхнення!

   Видалити
 9. Мені було дуже цікаво ознайомитись досвідом Вашої роботи. Ви молодець! Розвиток уяви та мислення - це шлях до творчої особистості. Подальших успіхів Вам та Вашим учням!

  ВідповістиВидалити
 10. Повністю згодна з вами, що яскраві зорові образи збуджують цікавість учнів і надовго залишаються у пам'яті дитини, тому всім вчителям потрібно застосовувати ці знання. Успіхів та перемог Вам і надалі.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Так це методика роботи початкової школи, яка чомусь втрачається у середній та старшій.

   Видалити
 11. Надзвичайно сподобалась Ваша стаття. Дуже добре, що Ви при викладенні нового матеріалу враховуєте фізіологічні особливості учнів. Форми і методи роботи, викладені у вашій статті спонукають їх до роботи та дають гарні результати. Творчих вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 12. Надзвичайно сподобалась Ваша стаття. Дуже добре, що Ви при викладенні нового матеріалу враховуєте фізіологічні особливості учнів. Форми і методи роботи, викладені у вашій статті спонукають їх до роботи та дають гарні результати. Творчих вам успіхів!

  ВідповістиВидалити
 13. Олександр Чернієнко31 січня 2015 р. о 10:08

  Не дуже добре пам'ятаю шкільний курс біології. Але якби знову довелося вивчати біологію, я хотів би бути Вашим учнем.

  ВідповістиВидалити
 14. Наталя Рогова31 січня 2015 р. о 10:18

  Цікава і змістовна стаття. Доступно і все зрозуміло. Не боюсь повторитись: нашим учням пощастило. Я теж би хотіла бути Вашою ученицею.

  ВідповістиВидалити
 15. Дякую Вам.
  Дуже корисна та цікава стаття! Ви молодчинка! :)

  ВідповістиВидалити
 16. Ви робите дуже важливу справу -тобто Ви навчаєте учнів вчитеся шукати інформацію її аналізувати і потрібне запамятовувати. Статя не лише цікава але дуже корисна для педагогів.Дякую.

  ВідповістиВидалити