субота, 24 січня 2015 р.

ВИХОВАННЯ ВДУМЛИВОГО ЧИТАЧА ЗА ДОПОМОГОЮ СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ

Наталія  Бунчак, вчитель світової літератури загальноосвітньої школи І – ІІІ ступені №1 м. Гайворон Кіровоградської області

У даній статті акцентується увага на використання на уроках інноваційних технологій, які активізують діяльність учнів, викликають інтерес до здобуття нових знань і умінь. У якості основних моментів використаної  методології є її новизна і практична значущість, адже прагнення успіху живе у кожній дитині, тому зі змісту засобів, форм і методів вона викидає все, що заважає школяреві пережити почуття успіху, відчути радість від подолання труднощів.         Провівши  огляд  та  аналіз  літератури  з  теми  «Створення  ситуації  успіху  на  уроках», стверджую, що  обрана  тема  є  актуальною  для  освіти. Актуальність полягає  в  тому, що  її  використання  сприяє:
-         зростанню  продуктивності  уроку;
-         розкриттю  творчих  здібностей учнів;
-         стимулюванню  до  самовдосконалення;
-         підвищенню  результативності;
-         усвідомленню   впевненості  майбутнього  фахівця  у  професійній  компетентності;
-         внутрішньому  задоволенню   навчальною  діяльністю.       
         Актуальність  даної  проблеми  полягає  ще  й  необхідністю  подолати  традиційний   підхід  до  навчально-виховного  процесу, враховуючи  натомість  інноваційні  ідеї, національні  традиції  української  методичної  науки  і  педагогічної  практики  як  минулого, так  і  сучасного, досвід  зарубіжних  колег.
В  основі  педагогічної  технології  «Створення  ситуації  успіху»  лежить  особистісно  орієнтований  підхід  до  процесу  навчання  та  виховання.
Для створення ситуації успіху на уроках  часто використовуються такі висловлювання:
-         Це дуже важливо, і у тебе неодмінно вийде…
-         Я впевнена, що ти пам’ятатимеш про …
-         Ось це завдання ти виконав дуже гарно…
-         Саме ти і можеш виконати це завдання …
          Головні  напрямки, які,  є  неодмінними  складовими  створення  ситуації  успіху  на  уроці.
      1. Створення  емоційно-актуального  фону  уроку  та  формування  психологічної  установки  на  діяльність. 
         Установка – одна  із  найвагоміших  рушійних  сил  уроку.  Починається урок із забезпечення  емоційної  готовності, з  формування  психологічної  установки – проблемного  питання, комунікативної  розминки, обміну  побажаннями  тощо.
     2. Чітке  формулювання  теми  уроку
       Тема  уроку  може  містити  певну  проблему  й  визначати  його цілі, завдання, тип  та структуру. Наприклад:
-         «Поєднання реального та фантастичного в баладі Й.Гете «Вільшаний король»;
-         «Сенс назви оповідання Дж. Олдріджа «Останній дюйм»;
-         «Найбільший оптиміст століття (короткі відомості про життя Ч.Діккенса)»
-         «Шлях до гармонії  душі ( за романом Д.Дефо «Робінзон Крузо»)»
-         «Дж. Байрон. Поема «Мазепа»: історична основа чи романтичний міф?»
     Уже  саме  формулювання  теми  спонукає  до  роздумів, пошуку, дослідження,  викликає  багато  запитань.
      3. Визначення  цілей  та  завдань, спрямованих  на  розвиток  пізнавальних  та  творчих  здібностей  учнів
         Визначаючи цілі  уроку,  потрібно враховувати  те, що  є,  найголовнішою  умовою  оновлення  навчально-виховного  процесу. Це  гуманістичність. Тому  необхідно  оперувати  словами  «спонукати», «сприяти», «допомогти», «забезпечити»  тощо  (замість  звичних  «навчити», «розвивати», «формувати», «виховувати»).
      4.  Мотивація
       Мета  цього  етапу  уроку – сфокусувати  увагу  на  проблемі  й викликати  інтерес  до  теми. Учень  повинен  усвідомлювати, що  і  для  чого  він  робитиме  на  уроці. Це  може  бути  коротка  розповідь  учителя, бесіда, демонстрування  наочності, проблемна  ситуація  тощо.
          Після  підбиття  підсумків  цього  етапу  представляється  тема  уроку. Іноді, навпаки, оголосивши  тему, дається  можливість  учням  самостійно  з’ясувати, для  чого  їм  потрібно  вивчати  той  чи  інший  матеріал.   
  5.  Ефективність  методів, за  допомогою  яких  реалізуються  цілі  уроку
     Основні  правила, якими потрібно  керуватися  при  доборі  методів  і прийомів:
· Дивувати  учнів, адже  ніщо  так  не  стимулює  роботу  мозку, як  цікаве, незвичайне.
· Довіряти  учням, стимулювати  ініціативність, створювати  ситуацію  успіху  для  кожного  вихованця.
· Спрямовувати  зусилля  на  те, щоб   кожна  дитина  була  повноцінним, творчим  суб’єктом  діяльності, відчувала  свою  самодостатність  і  неповторність (Додаток 1).
· Виконувати  роль  консультанта, порадника.
· Не  навчати, а  створювати  ситуації
· Не  забувати: ніщо  так  не  запам’ятовує  учень, як  помилку  вчителя.
· Використовувати  інтерактивні прийоми.
       6. Підбиття  підсумків, оцінювання  результатів  уроку
         Підбиття підсумків, або рефлексія – найважливіший  етап  особистісно орієнтованого  уроку. Учні  запитують, інтерпретують, застосовують, сперечаються, змінюють  та  поширюють  набуті  знання, роблять  огляд  ідей, що  були  відкриті  ними. Найчастіше  на  цьому  етапі  використовуються методи  «Мікрофон», «Прес», «Незакінчене  речення», «Розумні капелюхи».
       7.  Домашнє  завдання
       В  умовах  особистісно  орієнтованого навчання необхідно  дотримуватись  таких  вимог:
·        Не  перевантажувати учнів.
·        Домашнє  завдання  поєднувати  зі  змістом, цілями  та  завданнями  уроку.
·        Керуватись  принципом  доступності.
·        Обов’язковими  є  вибіркові  та  індивідуальні  завдання.
 Таким  чином,   можна  зробити  висновок:
Ø    Використання вказаних методів розвиває  вміння  аргументувати  свою  думку, аналізувати  мовні  явища та художній твір, висловлюватись  логічно  і  зв’язно, вдосконалюються  мовленнєві  й  читацькі  вміння  та  навички.
Ø    Створення  ситуації  успіху  сприяє  зростанню  активності  учнів  на  уроці, що  робить  навчання  особистісно  орієнтованим; зявляється  інтерес  до  предмета.
Ø    Учні  вчаться  використовувати  різноманітну  довідкову  літературу.
Ø    Зявляється  впевненість  під  час  виступів, захисту  проектів.


Бібліографія

1.                Белкин  А.С. Ситуация  успеха. Как  ее  создать: книга  для  учителя.- М.: Просвещение, 1991.-176 с.
2.  Біл  Ньюмен. 10  фантастичних  засобів  добитися  успіху. – 2007. – 112 с.
4. Гришина  Т. В. Освітня  технологія  як  професійний  пріоритет  учителя. – Х.: вид.               група                   «Основа», 2003.
 5.   Десятченко  Н. Моделі  сучасних  уроків// Завуч, - 2002 – № 35.
 6. Енциклопедія  педагогічних  технологій  та  інновацій / Н.П.Наволокова. – Х.: группа                   «Основа», 2011. – 176 с.                                                                                                
  7. Наволокова  Н. П.    Практична  педагогіка. 99  схем  і  таблиць/ Н.П. Наволокова,            В. М.     Андрєєва. – Х.: Вид. група  «Основа», 2010. – 117 с.
8.  Настільна  книга  педагога. Посібник  для  тих, хто  хоче  бути  вчителем-майстром.            Упорядники: Андрєєва  В. М., Григораці  В. В., - Х.: вид. група «Основа», 2006.
9.   Освітні  технології: навч.-метод. посіб. / О.М.Пєхота, О.М.Любарська  та   ін.; за  ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004.- 256 с.

Додаток 1
Індивідуальні  та групові завдання до уроку на тему: «Символіка чуми в романі А.Камю  «Чума»
Завдання 1. Тести
1. Роман "Чума" написано у формі:
а) хроніки;
б) розповіді;
в) притчі;
г) легенди
2. Сюжет роману "Чума" розвивається в:
а) Алжирі;
б) Мондові;
в) Орані
3. Що вказувало на те, що почалася епідемія чуми?
а) хворіли діти;
б) дохли щури;
в) гинула риба.
4. Ім'я лікаря у романі "Чума":
а) Тарру;
б) Ріє;
в) Панлю.
5. Які слова належали лікарю Ріє:
а) "Бацила чуми ніколи не вмирає";
б) "Зараз чума, треба з нею боротись";
в) «Місто населяли соньки з ледь розплющеними очима»

Завдання  2.   Розкажіть про героя
1. Р і є
2. Т а р р у
3. П а н л ю
4. Г р а н
5. Р а м б е р
6. К о т т а р

Завдання  3. Які питання задає чума людям?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Завдання  4 .   Найцікавіші   фрази   уроку

№ п/п
Фраза
Автор
Завдання  5. Довести, що роман «Чума» А.Камю – роман - притча
14 коментарів:

 1. Стаття мені дуже сподобалась. Погоджуюсь з Вами, що технологія «Створення ситуації успіху» є актуальною для освіти. Ви дуже добре розписали використання різних методів та прийомів на кожному етапі уроку. Я також намагаюсь використовувати дану технологію. Особливу увагу приділяю створенню емоційно-актуального фону уроку та формування психологічної установки на діяльність. Бажаю подальших успіхів Вам і Вашим учням!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Наталія Бунчак27 січня 2015 р. о 05:09

   Дякую за високу оцінку моєї праці! Якщо хочете дізнатися більше, звертайтеся на мій сайт: yuliaposhenko.wix.com/bunchak2014. Бажаю успіху!

   Видалити
 2. Ірина Береза27 січня 2015 р. о 00:27

  Матеріал Вашої статті цікавий, змістовний і корисний. Дуже хочеться, щоб усі вчителі світової літератури його прочитали.

  ВідповістиВидалити
 3. Наталія Бунчак27 січня 2015 р. о 05:12

  якую за високу оцінку моєї праці! Якщо хочете дізнатися більше, звертайтеся на мій сайт: yuliaposhenko.wix.com/bunchak2013. Бажаю успіху!

  ВідповістиВидалити
 4. Дякую за цікавий матеріал. Ваші ідеї використаю у своїй діяльності.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Наталія Бунчак30 січня 2015 р. о 04:25

   Дуже рада, що матеріал стане Вам у пригоді. Бажаю успіху!

   Видалити
 5. Галина Блашків27 січня 2015 р. о 09:05

  Ви завжди у пошуку нового. Погоджуюся з вами, що створення на уроці "ситуації успіху" допомагає дитині відчути радість від здолання труднощів, дає зрозуміти, що без зусиль в житті нічого не дається. Найменший успіх дає можливість дитині повірити в себе і свої сили! Успіхів Вам у роботі!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Наталія Бунчак30 січня 2015 р. о 04:29

   Дякую за відгук! Сподіваюся, що Ви будете використовувати матеріал на уроках. Рекомендую звернутися до мого сайту: yuliaposhenko.wix.com/bunchak2013 . Бажаю успіхів!

   Видалити
 6. Осіпчук Ірина28 січня 2015 р. о 13:51

  Цікавий матеріал для використання в роботі. Погоджуюся з Вами в тому, що кожна дитина повинна переживати почуття успіху, відчувати радість від подолання труднощів. Стаття свідчить про те, що Ви вчитель, який іде в ногу з часом. Знаю, що діти люблять Ваші уроки. Бажаю Вам і надалі дивувати своїх вихованців, спрямовувати свої зусилля на розкриття їх творчих здібностей.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Наталія Бунчак30 січня 2015 р. о 04:33

   Ціную Вашу оцінку моєї роботи. Мені теж є чому у Вас повчитися. Сподіваюся на співпрацю!

   Видалити
 7. Юлія Пошенко28 січня 2015 р. о 14:26

  Стаття цікава, актуальна, корисна. Коли горять у дітей очі від успіху на уроці, хіба це не є найкращою похвалою для вчителя? Творчих Вам успіхів та радості від навчання!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Наталія Бунчак30 січня 2015 р. о 04:37

   Ваша оцінка для мене особливо важлива. Співпраця з Вами була корисною, творчою, продуктивною. Дякую за все! Вам бажаю успіхів у досягнені мети!

   Видалити
 8. Мені сподобалося, як Ви будуєте навчальний процес на сучасній освітній основі, що дає можливість формувати незалежну точку зору, підвищує здатність учнів до критичного мислення. Форми і методи навчання, які Ви застосовуєте, зорієнтовані на краще засвоєння учнями навчального матеріалу, підвищення якості знань і вмінь. Успіхів Вам!

  ВідповістиВидалити
 9. Ваша стаття мені дуже сподобалась. Ваші ідеї буду використовувати і у своїй роботі.
  Бажаю Вам успіху.Тригубчак А.

  ВідповістиВидалити