субота, 17 січня 2015 р.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ.

 Маргарита Сусол, вчитель географії загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів смт. Салькове Гайворонського району Кіровоградської області.

В даній статті йдеться про використання на уроках географії проектної та інформаційно-комунікаційних технологій, що дають можливість контролювати творчий розвиток учнів, формувати спеціалізовані знання, отримати велику кількість інформації за короткий строк.


Слово інновація має латинське походження і в перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу. Таким чином, інноваційні педагогічні технології як процес - це «цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний процес від визначення його мети до очікуваних результатів». [1]
Географія – це єдиний навчальний курс, який дає змогу отримати цілісне уявлення про Земну кулю, як планету людей. Цей предмет формує загальну культуру людини і особливо екологічну, яка вкрай необхідна для вміння приймати  згодом  управлінські рішення на всіх рівнях життя. Ця наука вчить, як інтегрувати отриману з різноманітних джерел інформацію та користуватися специфічною мовою спілкування – географічною картою.
Географічна освіта – надійна основа для виховання бережливого господаря своєї країни та планети. Саме вона дає осмислене, багатогранне розуміння єдності сучасного світу і людства. Для того, аби учні могли правильно зрозуміти матеріальні, духовні й культурні цінності, що їх оточують, сенс існування людини в просторі, необхідне накопичення великих географічних пізнань. Завдання вчителя, маючи певні методичні надбання, відібрати з них усе прогресивне. При цьому потрібно трансформувати, змінити традиційний навчальний процес, аби він набув пошукового, дослідницького характеру.
Для якісної організації  навчального процесу з використанням нових педагогічних технологій значуща роль  належить сучасним засобам навчання школярів. Основними засобами навчання географії, безумовно, залишаються атлас, підручник та цілий навчально-методичний комплекс (програми, методичні рекомендації, робочі зошити, зошити для практичних робіт). На сьогоднішній день для ефективного навчання необхідні й інші засоби навчання: екранно-звукові, аудіовізуальні, різноманітні інтерактивні (мультимедійні енциклопедії, електронні  підручники, тест-програми та інші).
Застосовуючи інноваційні педагогічні технології на уроках я впевнилась, що процес навчання географії можливо розглядати з нового ракурсу, добиваючись кращих результатів з використанням інноваційних технологій навчання, таких як технологія дослідницького навчання, проблемного навчання, технологія проведення колективних творчих справ, або ж групової навчальної діяльності, інформаційно - комунікаційні технології, дистанційне навчання, мережеві технології, метод проектів, мультимедійні та інтерактивні технології, особистісно - орієнтоване навчання, блочно - модульна технологія.
В своїй роботі, по можливості, стараюсь застосовувати та ефективно поєднувати метод проектів та інформаційно-комунікаційні технології. Ці технології забезпечують створення умов для самореалізації учнів в творчості, дослідницькій діяльності, формуванні організаційних здібностей в учнів, орієнтують не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових. Володіння ІКТ сьогодні є необхідною умовою професійної компетентності вчителя. Відбувається навчання з різними джерелами інформації, готовність до самоосвіти. Комп’ютерна підтримка уроків географії має позитивні наслідки, тому що реалізується особистісно-зорієнтований підхід до навчання; формуються уміння учнів самостійно здобувати знання, обирати необхідний матеріал, аналізувати, співставляти, обирати головне; розвиваються навички комп’ютерної грамотності. Робота з ІКТ розвиває не тільки учнів, а й учителя, робить його роботу приємною, успішною, результативною, полегшує працю, забезпечує професійне зростання. У сучасному світі потреба в комп’ютерних технологіях постійно зростає – вони необхідні і вдома, і на робочому місці. Тому школа і, в тому числі, вчителі географії не можуть дозволити собі залишатись осторонь.
На уроках географії існують широкі можливості застосування проектної діяльності. Проекти можуть бути виконані як на одному уроці так і бути довгостроковими. Обов’язковою умовою є поставлення цілі – пояснення, що в результаті виконаної роботи вони отримають значно більший об’єм знань ніж за традиційного навчання, відповідно і оцінювання буде кращим.
Наприклад, у 8 класі при вивченні природних зон України учні поступово набувають широких знань по всім трьом природним зонам та  зонам висотної поясності. Робота ведеться в парах. На основі вже вивченого матеріалу, здобуваючи нові знання з різних джерел самостійно та на уроці, учні створюють  презентації, в яких вони можуть також складати задачі на визначення сумарної радіації, коефіцієнта зволоження та забезпечення водними ресурсами кожної природної зони. Тож відбувається ще і відпрацювання набутих практичних знань і вмінь.
Такий вид роботи добре використовувати і у дев'ятому класі, при вивченні різних галузей промисловості: учні створюють проекти різних підприємств, проекти освоєння родовищ корисних копалин. Такі завдання даються дітям на весь період вивчення галузей економіки. До кінця вивчення теми учні повинні представити проект будь-якого промислового підприємства та обґрунтувати свої розробки на основі знань, які вони отримали в процесі вивчення даної теми.
Також цей метод працює при вивченні країн світу в 10 класі: по кожній країні було вирішено створити комп’ютерну презентацію та публікацію. Починаючи працювати над проектом, учні мали право вибору: працювати в парах, в групах чи індивідуально. Учні самі обирали країну, яку мали проаналізувати. Виконання роботи було організовано в позаурочний час в класі та в домашніх умовах, маючи доступ до мережі Інтернет. Учні 10 класу вже добре володіють  уміннями працювати з програмою Power point, тому складати презентації можуть швидко і якісно. Обов’язковою умовою виконання проекту було: показати особливість, неповторність кожної країни, використавши при цьому різні технічні можливості (фон, звук, графіку та інше).
Проекти виконуються в чотири етапи:
1 етап. Організаційний. Учні розподілились на групи, вибрали та обговорили країни, виробили вимоги до оцінювання робіт. Сталося так, що в класі сформувались постійні пари, які постійно працюють над проектами.
2 етап. Робота з різними джерелами щодо збору, обробки, узагальнення необхідної інформації, підготовка інформаційної основи презентації.
3 етап. Учні відбирають потрібний цікавий матеріал, компонують, підбирають малюнки, колір, шрифт та оформлюють публікацію. Критерії її оцінювання учні знають заздалегідь.
4 етап. Захист, оцінювання робіт. Підведення підсумків проводиться разом з учителем інформатики.
За десять уроків були підготовлені проекти по країнах Європи, що вивчаються за програмою та додатково підібрані матеріали і оформлені проекти по тим країнам, вивчення яких програмою не передбачено. У результаті замість одинадцяти за програмою, ознайомились з шістнадцятьма країнами.
Робота над довгостроковим проектом проходить протягом всього навчального року в процесі вивчення кожної нової теми з'являються різні географічні відомості. Над проектами діти працюють як індивідуально, так і в групах. Групи підбираються з урахуванням здібностей і вмотивованості учнів. Наприклад у 7 класі доцільно було створити проекти на теми «Найбільші річки материків світу», «Гірські системи світу».
Матеріали, що були напрацьовані під час виконання проектів, публікації про кожну країну та презентації проектів поповнили кабінет географії. Цим матеріалом можна користуватись при поясненні нового матеріалу в інших класах.
Вважаю, що використання інформаційних технологій при вивченні географії на основі розробки проектів значною мірою підвищує пізнавальну активність учнів, робить навчання цікавим та приносить більш плідні результати.

Бібліографія

1.                І.М.Дичківська. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник. Київ. Академвидав. 2004
2.                Стадник О.Г. Інноваційні технології навчання географії. Х. Вид. гр.”Основа”. 2010. 128 с./ Бібліотека журналу «Географія».
3.                Урок географії. Від класики до сучасних технологій. (За ред. Корнєєва В.П.) Х. Основа 2006. 176 с./ Бібліотека журналу «Географія».


7 коментарів:

 1. Використання ІКТ у навчальному процесі підвищує пізнавальний інтересучнів до вивчення предмету, дає можливість отримати велиу кількість інформації за короткий час.Дітям уроки географії з використанням ІКТ дуже цікаві.

  ВідповістиВидалити
 2. ІКТ дає можливість по сучасному використовувати навчальне відео на уроках, багато коротких фільмів можна використати з ютуба, є окремі сайти навчального відео: http://www.geo-asset.com/news/navchalne_video_osobistosti/1-0-10

  ВідповістиВидалити
 3. Цікаві можливості візуалізації навчання геграфії дає використання програми Google Планета Земля, правда потрібно щоб було підключення до інтернету, програма інакше не працює.
  Тут україномовна версія програми http://www.google.com.ua/intl/uk/earth/download/ge/agree.html

  ВідповістиВидалити
 4. Дійсно на сьогоднішній день існує безліч програм та цікавого матеріалу, але досить не легко заставити учнів хотіти вчитися. Метод який Ви описуєте у своїй статті є одним із прийомів, який вміє зацікавити, визвати інтерес та бажання до пізнання інформаційного світу. Проект один із методів, який дає можливість учневі опрацьовувати великий обсяг навчального матеріалу і поділитися своїми здобутками з іншими. Бажаю Вам творчих успіхів. Дякую за статтю.

  ВідповістиВидалити
 5. Впроваджуючи у своїй роботі проектні та інформаційні технології, Ви підвищуєте інтерес учнів до вивчення географії. В результаті діти отримують значно більший об’єм знань ніж за традиційного навчання. Бажаю так працювати і дальше.

  ВідповістиВидалити
 6. "Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу, я пам'ятаю. Те, що я роблю, я розумію". Ці слова Конфуція можна вважати гаслом проектних технологій, які дають змогу дітям самостійно пройти весь шлях пошуку істини від постановки проблеми до її вирішення. Метод проектів сприяє творчому ставленню до справи, навичкам колективної інтелектуальної роботи, умінню презентувати результат своєї праці. Бажаю Вам не втратити творчої іскри та ентузіазму на тернистому вчительському шляху.:)

  ВідповістиВидалити
 7. Використовуючи на уроках метод проектів створюється атмосфера пошуку, творчості, самостійності та активності учнів до плідної співпраці. Бажаю успіхів у роботі!

  ВідповістиВидалити